Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ με αριθμό 37/20-6-2013 και Αρ. Πρωτ. Ε33/439 μία επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, που έχει οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και αφορούν περίοδο έως και την 31/12/2012, έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στην ρύθμιση της Νέας Αρχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) της τελευταίας πενταετίας, καθώς επίσης ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και να μην έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν οφειλές από 1/1/2013 και μετά. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές από 1/1/2013 και μετά , θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν και στη συνέχεια να ενταχθεί η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο στην ρύθμιση Νέας Αρχής.

Τέλος να σημειωθεί ότι ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως και 10 χρόνια δύναται να επιβληθεί σε όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (ανάλογα των οφειλών) είναι οι εξής :

Α. Για χρέη έως 5.000,00 ευρώ

 1. Κατάθεση «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013». Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται στο αρμόδιο υποκατάστημα – παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986», στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής την δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα του διακανονισμού καθώς και αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Παρατήρηση: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Τρόπος κατάθεσης:

 1. Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ika.gr ή πρωτότυπα στο αρμόδιο ΙΚΑ.

 2. Εντός ενός μήνα, από την ημερομηνία κατάθεσης της «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013», το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών κατατίθενται στο αρμόδιο ΙΚΑ είτε πρωτότυπα , είτε με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ (πρότασή μας να αποφύγετε την εκδοχή της συστημένης επιστολής).

Ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης σε ρύθμιση: Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και την λήψη έγκρισης ρύθμισης παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ , αντίγραφο όλων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών , τα οποία εντός 7 εργάσιμων ημερών πρέπει να κατατεθούν στο αρμόδιο ταμείο εσόδων ΙΚΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ρύθμιση.

Β. Για χρέη από 5.000,01 έως 75.000,00 ευρώ

 1. Κατάθεση «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013». Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται στο αρμόδιο υποκατάστημα – παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986», στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής την δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με : α) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, β) τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, γ) τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (ΙΒΑΝ) , δ) οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, ε) οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους εφόσον υφίστανται, ζ) αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Παρατήρηση: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν : α) από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της , ή β) από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Τρόπος κατάθεσης:

 1. Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ika.gr ή πρωτότυπα στο αρμόδιο ΙΚΑ.

 2. Εντός ενός μήνα, από την ημερομηνία κατάθεσης της «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013», το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών κατατίθενται στο αρμόδιο ΙΚΑ είτε πρωτότυπα , είτε με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ (πρότασή μας να αποφύγετε την εκδοχή της συστημένης επιστολής).

Ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης σε ρύθμιση: Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και την λήψη έγκρισης ρύθμισης παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ , αντίγραφο όλων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών , τα οποία εντός 7 εργάσιμων ημερών πρέπει να κατατεθούν στο αρμόδιο ταμείο εσόδων ΙΚΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ρύθμιση.

Γ. Για χρέη από 75.000,01 έως 300.000,00 ευρώ

 1. Κατάθεση «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013». Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται στο αρμόδιο υποκατάστημα – παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986», στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής την δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με : α) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, β) τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, γ) τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (ΙΒΑΝ) , δ) οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, ε) οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους εφόσον υφίστανται, ζ) αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

 3. Η «Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986», θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και την βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

Ως ανεξάρτητος εκτιμητής μπορεί να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, ή λογιστές φοροτεχνικοί ή δικηγόροι.
Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο , η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις ή εγγυήσεις για την οριστική χορήγηση της ρύθμισης.

Παρατήρηση: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν :

 1. από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της , ή
 2. από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Τρόπος κατάθεσης: 1. Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ika.gr ή πρωτότυπα στο αρμόδιο ΙΚΑ. 2. Εντός ενός μήνα, από την ημερομηνία κατάθεσης της «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013», το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών κατατίθενται στο αρμόδιο ΙΚΑ είτε πρωτότυπα , είτε με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ (πρότασή μας να αποφύγετε την εκδοχή της συστημένης επιστολής).

Ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης σε ρύθμιση: Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και την λήψη έγκρισης ρύθμισης παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ , αντίγραφο όλων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών , τα οποία εντός 7 εργάσιμων ημερών πρέπει να κατατεθούν στο αρμόδιο ταμείο εσόδων ΙΚΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ρύθμιση.

Δ. Για χρέη από 300.000,01 ευρώ και άνω

 1. 1. Κατάθεση «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013». Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται στο αρμόδιο υποκατάστημα – παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 2. Υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986», στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής την δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με :

  • το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

  • τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα,

  • τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (ΙΒΑΝ) ,

  • οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,

  • οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους εφόσον υφίστανται,

  • αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

 3. Η «Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986», θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και την βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. Ως ανεξάρτητος εκτιμητής μπορεί να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, ή λογιστές φοροτεχνικοί ή δικηγόροι. Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο , η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις ή εγγυήσεις για την οριστική χορήγηση της ρύθμισης.
 4. Επιπλέον των ως άνω θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από σύσταση εγγυητικής επιστολής για τη διασφάλιση της οφειλής , η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

  • εγγυητική επιστολή Τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης στο ποσό της οφειλής πλέον επιβαρύνσεων,

  • πλήρη διασφάλιση οφειλή με έγγραφη υποθήκη ακινήτου ελευθέρων βαρών,

  • εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου,

  • οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των Ασφαλιστικών οργανισμών.

Παρατήρηση: Τα ως άνω μπορούν να ολοκληρωθούν:

 1. από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση Νομικού προσώπου – εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ,
 2. από τρίτο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καθώς επίσης και η «Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986» η οποία απαιτείται να υποβληθεί, θα πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Τρόπος κατάθεσης:

 1. Η «Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013» κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ika.gr ή πρωτότυπα στο αρμόδιο ΙΚΑ.

 2. Εντός ενός μήνα, από την ημερομηνία κατάθεσης της «Αίτησης για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών – Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013», το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών κατατίθενται στο αρμόδιο ΙΚΑ είτε πρωτότυπα , είτε με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ (πρότασή μας να αποφύγετε την εκδοχή της συστημένης επιστολής).

Ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης σε ρύθμιση: Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και την λήψη έγκρισης ρύθμισης παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ , αντίγραφο όλων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών , τα οποία εντός 7 εργάσιμων ημερών πρέπει να κατατεθούν στο αρμόδιο ταμείο εσόδων ΙΚΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ρύθμιση.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2