Επιδοτούμενα Προγράμματαkatigories espa

Περιγραφή δράσης
Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ενίσχυση σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Οι επιχειρήσεις αυτές ενισχύονται σε ποσοστό από 40% μέχρι 60% , ανάλογα το μέγεθος τους και την Περιφέρεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν δράσεις όπως κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό, προβολή και προώθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λειτουργικές δαπάνες.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Τίτλος δράσης: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους
τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: Έναρξη υποβολής προτάσεων από: 25/2/2013
Λήξη υποβολής προτάσεων: 10/5/2013.

Αποπληρωμή: Τονίζεται πως όλες οι δαπάνες που έχουν εγκριθεί από την διαχειριστική αρχή για το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, πρέπει να καταβληθούν από την επιχείρηση πριν από κάθε αίτημα εκταμίευσης. Στην συνέχεια οι δαπάνες ελέγχονται για να καταβληθεί η επιδότηση από την δημόσια αρχή (ενδεικτικά εντός 2-4 μηνών).

Προϋπολογισμός: 456 εκ. ευρώ
Συγχρηματοδότηση : ΕΕ/ Ελλ. Δημόσιο

Ύψος δημόσιας δαπάνης: Από 40% μέχρι 60% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, εκτός των λειτουργικών δαπανών που το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% (αφορούν μόνο νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις).

Στόχοι: Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Όροι συμμετοχής
Δυνητικοί δικαιούχοι: Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων
    Προϋπολογισμός: από 30.000 έως 300.000 €

  2. Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων
    Προϋπολογισμός: από 20.000 έως 300.000 €

  3. Θεματική Ενότητα «Εμπόριο- Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευόμενους κλάδους του τριτογενή τομέα.

Προϋπολογισμός έργων:
Προϋπολογισμός: από 20.000 έως 100.000 €
Η επιλογή της Θεματικής Ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το δηλούμενο (προτεινόμενο) ή τους δηλούμενους (προτεινόμενους) προς ενίσχυση ΚΑΔ. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια Θεματική Ενότητα.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Η εν λόγω προκήρυξη αφορά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας.
Εξαιρέσεις: Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω προκήρυξη.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.
Δεν έχουν, επίσης, δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων:
1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Λοιπές προϋποθέσεις:
– να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
– να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια,
– να μην είναι προβληματική επιχείρηση,
– να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
– να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
– να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης,
– να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές για σωστή προσβασιμότητα των ΑμεΑ,
– να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Διάρκεια έργου:
– 15 μήνες για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και τον «Τουρισμό»
– 12 μήνες για την Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

katigories espa  

 

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners3