Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Περιγραφή δράσης
Η παρούσα δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Οι επιχειρήσεις ενισχύονται σε ποσοστό 80%, των μισθών ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού για το Ερευνητικό Έργο.
Η δράση επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και στην εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Τίτλος δράσης: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

Ημερομηνίες υποβολής προτάεων: Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/03/2013

Προϋπολογισμός: 9.500.000 €

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ύψος & κατανομή δημόσιας δαπάνης: Ποσοστό επιχορήγησης 80%

Στόχοι: Κύριος σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.

Όροι συμμετοχής
Δυνητικοί δικαιούχοι: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας.
Επισημαίνεται ότι με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την επιχείρηση – δικαιούχο:

 1. Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο.

 2. Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής , Άρθρο 1).

 3. Ειδικότερα σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν μπορούν να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που:Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας πρόσκλησης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000€.

  • Είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.
  • Δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 17 της 21/1/2000,σ.22).
  • Ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  • Δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.
 4. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.

 5. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους από οποιανδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί:
I. Ιδιότητα ανέργου
Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου η οποία θα πιστοποιείται από δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.
Εναλλακτικά, στην περίπτωση ωφελούμενων οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις / επιμελητήρια (πχ μηχανικοί, γιατροί κλπ), δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον:

 1. δεν έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και

 2. δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου/ παροχής υπηρεσιών η οποία να είναι σε ισχύ.

II. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις πρόσληψης
Το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί για πρόσληψη :
δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την έναρξη του έργου.
στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
Στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.: δεν θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στις Ο.Ε. και Ε.Ε., να ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., να είναι εταίρος στις Ε.Π.Ε.. Επιπλέον δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

III. Ιθαγένεια: οποιαδήποτε.

Διάρκεια έργου: Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού.
Ως καταληκτική ημερομηνία των έργων και επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/7/2015
Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης του.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Κ.Δ.1 – Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού
Α1. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 2100€-2500€
Α2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών* 2000€-2300€
*(με 5ετή ερευνητική εμπειρία)

Κ.Δ.2 – Αμοιβές υποστηρικτικού της έρευνας (τεχνικού) προσωπικού
Β1. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
Β2. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 1700€-1900€
Β3. Πτυχιούχος ΤΕΙ 1600€-1800€

Κ.Δ.3 – Συμπληρωματικές Δαπάνες
Περιλαμβάνονται συμπληρωματικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Μετακινήσεις,
Συμμετοχή σε συνέδρια,
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ,
Αναλώσιμα,
Τραπεζικά έξοδα τήρησης λογαριασμών/ έκδοσης εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου.

Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας Δαπανών 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού μισθοδοτικού κόστους (σύνολο προϋπολογισμού Κατηγοριών Δαπανών 1 & 2).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας.
Τα παραπάνω ποσά μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, και επιμερισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας).

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2