Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Περιγραφή δράσης
Το Μέτρο 313 (Άξονας 3) αφορά βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αυτές. Η Δράση αυτή ενισχύει με ποσοστό 35% με 60% τον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας. Οι δράσεις που θα ενισχυθούν χωρίζονται σε παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα, και Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Ενδεικτικά Δημόσιες δράσεις είναι η Ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης), η Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων κ.α., ενώ επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι η Ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής κ.α.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Άξονας 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας».

Τίτλος δράσης: Μέτρο 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 24/4/2013

Προϋπολογισμός: 47.000.000,00 €

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Ελληνικό Δημόσιο

Ύψος & κατανομή δημόσιας δαπάνης: 35% έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια

Όρια προϋπολογισμού:
Για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος ανά επένδυση θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και δυναμικότητας έως 40 κλινών.
Για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου, (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.

Στόχοι: Το Μέτρο 313 έχει ως στόχο τη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχόλησης αλλά και αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Όροι συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 1. Για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

  Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους.

 2. Για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η προτεινόμενη επένδυση να πραγματοποιείται εντός περιοχής παρέμβασης του Άξονα 3 και σε Δημοτικό Διαμέρισμα έως 3000 κατοίκους.

 • Να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου.

 • Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αυτής να αφορούν ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.

 • Να τεκμηριώνεται η οικονομική βιωσιμότητα και η παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την αποδοτικότητα των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν και να προκύπτει κερδοφορία τουλάχιστον στο τρίτο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Να τεκμηριώνεται η συμβολή της επένδυσης στη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην περιοχή.

 • Η επιχείρηση να εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων

 • Η επενδυτική πρόταση να περιορίζεται στους τομείς, επιλεγμένους κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΚΑΔ 2008 και στο συνολικό επιλέξιμο κόστος που ενισχύεται.

Επιλέξιμες δαπάνες :

Α. Για την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες:

 • Σχεδιασμού και εκτύπωσης πληροφοριακών και διαφημιστικών εντύπων (π.χ. αμοιβές εξειδικευμένων γραφείων για την παραγωγή των εντύπων), καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CDs κλπ.).

 • Διαφημιστικών καταχωρήσεων σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Σχεδιασμού και εκτύπωσης επενδυτικών οδηγών.

 • Σχεδιασμού και κατασκευής διαφημιστικών αφισών, προθηκών και ηλεκτρονικής διαφήμισης, με εξαίρεση τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα.

 • Σχεδιασμού ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (website) και προώθησή του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης.

 • Συμμετοχής σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε όπως επίσης και σε ημερίδες-εκδηλώσεις, κλπ στην Ελλάδα και με ποσοστό μέχρι 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πρότασης.

 • Η ανωτέρω κατηγορία δράσεων είναι επιλέξιμη μόνο για τη συνολική προώθηση της εικόνας των περιοχών παρέμβασης και μόνο από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και εταιρίες τους. Κατ εξαίρεση για την ανωτέρω κατηγορία δράσεων το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του συνολικού κόστους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€.

Β. Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι Δαπάνες:

 • Για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου για ιδρύσεις υποδομών διανυκτέρευσης, με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

 • Για την επέκταση και βελτίωση κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντος χώρου, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών διανυκτέρευσης με την προϋπόθεση ότι η σχετική παρέμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι του ορίου των 40 κλινών με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.

 • Για τη δημιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής με την αντίστοιχη αγορά εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες για την αναβάθμιση, επέκταση υφισταμένων υποδομών και του αντίστοιχου εξοπλισμού χώρων εστίασης και αναψυχής.

 • Για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και αγορά του σχετικού εξοπλισμού αυτών.

 • Για μελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, η μελέτη έκδοσης οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων, μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

 • Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης, δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού ή υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους (και πάντως όχι μεγαλύτερες των 10.000€).

 • Αποκλειστικά και μόνο για τα κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα με σχετική Υπουργική απόφαση είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 • Για την αγορά ίππων για δραστηριότητες περιήγησης. (Σημείωση: Όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου).

 • Δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού

 • Για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Μη επιλέξιμες δαπάνες :

 • Δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα κλπ.

 • Αγορά οικοπέδου.

 • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

 • Κόστος προσωρινών έργων μη αμέσως συνδεομένων με την εκτέλεση του έργου (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κλπ.).

 • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης.

 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας στις αρμόδιες αρχές

 • Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.) εκτός των περιπτώσεων που αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης.

 • Αγορά οχημάτων

 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

 • Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους εις βάρος των δικαιούχων

 • Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν επιδοτείται εκτός των περιπτώσεων που αφορούν σε περιπτώσεις εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων.

 • Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες, κλπ.

 • Επισκευές και έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

 • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, εκτός παραδοσιακών διατηρητέων κτισμάτων.

 • Έργα οδοποιίας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.

 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.

 • Επενδύσεις σχετικές με κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων.

 • Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δε θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο.

Διάρκεια έργου: Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση τους.

Λίστα με τους χρηματοδοτούμενους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
55: Καταλύματα (επιλέξιμα μόνο για τις περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης)
56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
79.1: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
77.21.10: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

Αν θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ small-question-sign

various-mini-banners2b