Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1241/24-11-2011 του Υπουργείου Οικονομικών έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011 παρατείνεται η προθεσμία που έληξε στις 30 Νοεμβρίου για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, αλλά και για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

Εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στη ρύθμιση εντάσσονται και οι δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις για αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δηλώσεις που αφορούν όλες τις φορολογίες ακινήτων.