Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στα απλογραφικά βιβλία, σε ξεχωριστές στήλες καταχωρούνται τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην επιχείρηση, καθώς και οι καταβολές που πραγματοποίησε αυτή για την αποπληρωμή του δανείου.

Συνεπώς για την ορθή παρακολούθηση των λογιστικών σας βιβλίων, σε περίπτωση που για την κάλυψη επιχειρηματικών σας αναγκών λάβετε από τράπεζα δάνειο, η σύμβαση και η απόδειξη εκταμίευσης δανείου θα πρέπει να καταχωρηθεί στα λογιστικά σας βιβλία.

Στη συνέχεια, κάθε πληρωμή δανείου που πραγματοποιείται η απόδειξη αυτής θα πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στα λογιστικά σας βιβλία.

Σε περίπτωση που στις αποδείξεις πληρωμής του δανείου δε γίνεται διαχωρισμός του ποσού των τόκων, θα πρέπει εντός του έτους και πριν την εκτύπωση των βιβλίων του Δεκεμβρίου (τα βιβλία του Δεκεμβρίου εκτυπώνονται εντός του Ιανουαρίου), να ζητήσετε από την τράπεζα την βεβαίωση των τόκων τρέχοντος έτους και να δοθεί άμεσα προς λογιστική καταχώρηση.

Από τον όλο κύκλο του δανείου, την επιχείρησή σας επηρεάζει φορολογικά μόνο το ποσό των τόκων αυτού, το οποίο θεωρείται δαπάνη της επιχείρησης. Τα υπόλοιπα δεδομένα (είσπραξη – πληρωμή δανείου καταχωρούνται πληροφοριακά και μόνο).

Τέλος να επισημάνουμε το γεγονός ότι τα δάνεια καταχωρούνται υποχρεωτικά στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, καταγράφοντας το γεγονός συνολικά, δηλαδή είσπραξη δανείου – αποπληρωμή δανείου – πληρωμή τόκων δάνειο.

Τα ως άνω ίσχυαν έως και την 31/12/2012.
Από 1/1/2013 και μετά, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012, άρθρο 4, παράγραφος 17), δεν καταχωρούνται οι καταθέσεις και αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια και οι εισπράξεις ή καταβολές δανείων.

Τέλος να αναφέρουμε ότι οι τόκοι εξόφλησης δανείων συνεχίζουν να παραμένουν ως δαπάνες της επιχείρησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.

various-mini-banners2b