Μέσω του προγράμματος αυτού θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων ειδικών ή και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (Αθλητικός Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας).

Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000,00-400.000,00 ευρώ αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).

Το πρόγραμμα αυτό στην παρούσα φάση επιδοτεί :

  • Αγορά εξοπλισμού. Έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000,00 ευρώ.

  • Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού).

  • Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού).

  • Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού).

  • Άλλες δαπάνες (έως 6% του προϋπολογισμού).

Περίοδος υποβολής: έως 31 Δεκεμβρίου 2011