Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Το επίδομα ανεργίας χορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του είναι η καταγγελία (απόλυση) της εργασιακής σχέσης, καθώς και η συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ημερομισθίων. Ο αριθμός των ημερομισθίων διαφοροποιείται ανάλογα του επαγγέλματος κλπ. κριτηρίων.
Στη συνέχεια σας καταγράφουμε μερικά βασικά σημεία – θέματα τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα σχετικά με το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 

Βασικά θέματα –δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρείχαν έναντι αμοιβής με σύμβαση εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), στον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

 • Για την χορήγησή του απαιτείτε καταγγελία της εργασιακής σχέσης . Δεν δύναται να θεωρηθεί άνεργος εργαζόμενος ο οποίος αποχώρησε από την εργασία του οικειοθελώς.

 • Επίσης απαιτείτε κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης να ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο ασθενείας τοι ΙΚΑ ή σε άλλο οργανισμό Ασφάλισης.

 • Εφόσον ο άνεργος διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πρέπει ο ίδιος εντός 60 ημερών από την λήξη της εργασιακής του σχέσης, να προσέλθει στον ΟΑΕΔ της κατοικίας του ή του τόπου της (τελευταίας) του εργασίας, για να καταθέσει την σχετική αίτηση.

 • Επίδομα ανεργίας έχουν την δυνατότητα να λάβουν και οι ιατροί, δικηγόροι και κτηνίατροι, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής.

 

Προϋποθέσεις χορήγησης

 • Ο άνεργος να ήταν μισθωτός , ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ κα η εργασιακή του σχέση να έχει λήξει ή καταγγελθεί.

 • Να έχει συμπληρώσει εντός του 12μηνου ή του 14μηνου που προηγείται της λήξης της τελευταίας εργασιακής του σχέσης, τον απαιτούμενο αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά του.

 • Εντός της τελευταίων 48 μηνών πριν την (αιτούμενη) ένταξη στην επιδότηση, να μην έχει επιδοτηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 400ων ημερών.

 

Πρώτη επιδότηση ανέργου– διαφοροποιήσεις

 • Εντός των τελευταίων 24 μηνών, προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει κατ’ έτος τουλάχιστον 80 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 125 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι τελευταίοι δυο μήνες προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης.  

 • Συμπληρωματικά του ως άνω δύναται να ληφθεί επίδομα ανεργίας και σε περίπτωση πρώτης επιδότησης, όταν κατά το τελευταίο 48μηνο προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 200 ημέρες ασφάλισης, επίσης  χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δυο μήνες προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης και όχι λιγότερες από 80 ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος.

 

Δεύτερη και άνω επιδότηση ανέργου– διαφοροποιήσεις

 • Εντός των τελευταίων 14 μηνών, προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 125 ημέρες ασφάλισης. Για  την καταμέτρηση των 125 ημερών ασφάλισης δεν  υπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που προέκυψαν εντός των τελευταίων δυο μηνών προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης.

 • Σε εργασιακή σχέση σε τουριστικά ή άλλα εποχιακά επαγγέλματα, απαιτούνται κατά το τελευταίο 12μηνο, τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης και εφόσον ο άνεργος έχει εργασθεί με εποχιακή απασχόληση για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης.

 • Στους οικοδόμους η επιδότησης χορηγείται εφόσον έχουν κατά το τελευταίο 48μηνο, προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι τελευταίοι δυο μήνες προ της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης.

 • Τέλος, στους ως άνω υπολογισμούς και προϋποθέσεις , στο εξής θα λαμβάνει χώρα και το άθροισμα των ημερήσιων επιδομάτων που έχει λάβει ο άνεργος κατά την τελευταία τετραετία.

 

Εφαρμογή – επικύρωση δεδομένων
Για κάθε διευκρίνιση, αλλά και για την εφαρμογή των δικών σας δεδομένων στην πράξη, να απευθύνεστε πάντα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2