Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Από 21 Μαρτίου 2014, ενεργοποιείται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Εργασίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και αφορά τα έτη 2014, 2015, 2016.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου, ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία αίτησης σε υπαγωγή μείωσης προσωπικού.

Μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης καθώς και η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κινήτρων.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που κατά το προηγούμενο τρίμηνο της αίτησης υπαγωγής, πραγματοποίησαν αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού τους, από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και η καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν της λήξης της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγω που αφορά τον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται και δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω :

 • Δημόσιες επιχειρήσεις
 • Νυχτερινά κέντρα
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security)
 • Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (εταιρεια digital marketing)
 • Εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
 • Επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό
 • Εξωχώριες εταιρείες
 • ΚΤΕΛ
 • Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
 • Επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα τους είναι η οικία του εργοδότη (λογιστές, ασφαλιστές, πολιτικοί μηχανικοί κλπ) εκτός από τις επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους
 • Επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεις, που απασχολούνται με τη μεταπώληση προϊόντων σε εμπόρους
 • Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής, ή διάλυση και επαναλειτουργία, υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν από τη μεταβίβαση ή την αλλαγή της νομικής μορφής τους
 • Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «προβληματικές».

Ενέργειες ένταξης επιχείρησης στο πρόγραμμα

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν :

 1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ κλπ).

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Τέλος να αναφερθεί ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Για να επιδοτηθεί μία επιχείρηση, θα πρέπει ο κάθε άνεργος που θα προσλάβει μέσω του προγράμματος, να :

 • Διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
 • Έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενής που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και να διανύει το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής του από την αρμόδια Υπηρεσία.

Εργασίες που η Τεχνολογιστική μπορεί να αναλάβει

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι έχουμε την δυνατότητα, για λογαριασμό της επιχείρησης σας να ολοκληρώσουμε τις παρακάτω εργασίες :

 • Να καταθέσουμε αίτηση υπαγωγής της επιχείρησής σας στο ως άνω πρόγραμμα.
 • Εφόσον η αίτηση εγκριθεί να παρακολουθήσουμε και να αναλάβουμε όλο τον κύκλο του προγράμματος (κατάθεση δικαιολογητικών κλπ).
 • Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν διαθέτει κλειδάριθμο στον ΟΑΕΔ, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοσή του.
Εάν επιθυμείτε να μας αναθέσετε κάποια από τις εργασίες αυτές, πατήστε εδώ small-question-sign

various-mini-banners2b