Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ που έχουν αιτηθεί και μεταβεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν να μεταβούν επιπλέον δύο ασφαλιστικές κλάσεις πιο κάτω, μειώνοντας ακόμα περισσότερο, το κόστος ασφάλισής τους.

Ενώ οι ασφαλισμένοι που δεν είχαν ενταχθεί στη μείωση ασφαλιστικής κλάσης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αιτηθούν την  μείωση έως τρεις ασφαλιστικές κλάσεις.

Αυτονόητο είναι ότι η χρήση αυτής της δυνατότητας, δύναται να επηρεάσει τις αποδοχές της σύνταξης όταν ο ασφαλισμένος βγει σε σύνταξη.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4321/2015, ως προς την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας σε ΟΑΕΕ, ισχύουν τα παρακάτω :

  • Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν την κατάταξη τους σε μια εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης. 

  • Ασφαλισμένοι που διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, μπορούν με νέα αίτησή τους να ασκήσουν τα δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, κατηγοριών που υπολείπονται.

  • Τα παραπάνω ισχύουν έως 31.12.2016.

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει σε ΟΑΕΕ την σχετική ΑΙΤΗΣΗ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
Ενώ αν τη διαδικασία την αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο, επιπλέον θα χρειαστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.

Για να δείτε την “ΑΙΤΗΣΗ” για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 32 του Ν. 4075/2012 & της παρ. 7 του άρθ. 55 του Ν.4310/2014, που πρέπει να υποβληθεί στον ΟΑΕΕ, πατήστε εδώ

small-question-sign 

Για να δείτε το άρθρο 29 του Νόμου 4321/2015, στο οποίο έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας,  πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b