Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Το πρόγραμμα αυτό στην παρούσα φάση επιδοτεί :

  • Έξοδα ίδρυσης

  • Αγορά Α’ υλών για μεταποιητικές επιχειρήσεις

  • Δαπάνες εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά του είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000 ευρώ και ανώτατο 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Αφορά : επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη επιτηδεύματος από 1/1/2011 και μετά.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση πατήστε εδώ small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2