Επιδοτούμενα Προγράμματαbanner-epixiriseon-sm

Η δράση αυτή, στοχεύει στην ενίσχυση των υπάρχοντών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού καθώς και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Αφορά: Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ & Επιδότηση από 50% έως 65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας : Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1)    Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
2)    Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
3)    Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

    
Επιδοτούμενες Δαπάνες :

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (σε νέο προσωπικό).

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών : ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων :

Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής : Η 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00.

Τέλος να αναφερθεί ότι η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων έως εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και όχι αργότερα από  τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, βάση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

banner epixiriseon sm