Επιδοτούμενα Προγράμματαvarious-mini-banners2b

Επιλέξιμοι κλάδοι : Το πρόγραμμα θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία

 • Υγεία συνολικά

 • Παραγωγή – Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Υλικά – Κατασκευές

 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού

 

Επιχορήγηση : Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 50%

 

Προϋπολογισμός : Από 20.000 ευρώ έως 200.000,00

 

Επιλέξιμες δαπάνες : Επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα θα είναι ενδεικτικά οι εξής :

 • Κτιριακές δαπάνες

 • Δαπάνες ανακαίνισης

 • Εξοπλισμός – μηχανήματα

 • Διαφήμιση – προβολή

 • Δαπάνες πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, προγράμματα software)

 • Δαπάνες συστημάτων ποιότητας

 • Δαπάνες συμβούλων

 

Για κάθε νέο δεδομένο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2