Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σε ένα έργο – ανεξαρτήτως αντικειμένου – αυτοί που αναθέτουν έργο, αλλά και οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι – εφόσον στην συνέχεια αναθέσουν το έργο σε τρίτο – καθίστανται υπεύθυνοι για την πληρωμή των μισθών και των εισφορών των εργαζομένων που απασχολούνται για την εκτέλεση του έργου.

Δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναθέτων) που αναθέτει την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) , είναι συνυπεύθυνος με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

Η ευθύνη αυτή αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντος και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου.

Αν στη συνέχεια ο εργολάβος, αναθέσει σε υπεργολάβο όλο ή μέρος τους έργου, η συνηπευθυνότητα, αφορά τον αναθέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο.

Τέλος, όταν Εργολάβος ο οποίος θα απασχολήσει προσωπικό για την εκτέλεσή του έργου ,αναθέτει την εκτέλεση του ή τμήματος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο 4554/2018, (ΦΕΚ 130/18-7-2018), με θέμα: “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.”. , από το άρθρο 9 , με θέμα “Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων”.

Για να δείτε το άρθρο 9, του Ν. 4554/2018, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.