Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17) ξεκίνησε από τις 3 Αυγούστου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2018.

Συνοπτικά, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μια πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα του αιτήματος, ακολουθεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές ώστε να συμφωνηθεί μια συνολική ρύθμιση για όλες τις υποχρεώσεις του.

Επιγραμματικά, με την ένταξη του στο νόμο ο οφειλέτης μπορεί να επιτύχει υπό προϋποθέσεις διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή σε μεγάλο ποσοστό των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κι Ασφαλιστικά Ταμεία έως και  120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, δημόσιο και λοιπών πιστωτών – προμηθευτών.

 

Ποιες είναι οι κύριες προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο;

Μια επιχείρηση νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μόνο εφόσον έχει πτωχευτική ικανότητα (όλες οι μορφές εταιρειών και οι ατομικές επιχειρήσεις, πλην των ελεύθερων επαγγελματιών του άρθρου 48 του Ν.2238/94 π.χ. μηχανικοί, λογιστές, γιατροί, δικηγόροι κτλ. Γι’ αυτούς αναμένεται ιδιαίτερη ρύθμιση) και:

1) αφενός κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016:

•    είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016
•    ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των Οργανισμών Tοπικής Αυτοδιοίκησης),
•    ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς της λόγω μη επαρκούς υπολοίπου
•    ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος της (άρθρο 2 § 1α Νόμος 4469/17)

2) και αφετέρου οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ (άρθρο 2 § 1β Νόμος 4469/17). Για τις μικρότερες οφειλές αναμένεται ειδική ρύθμιση.

3) και η επιχείρηση είχε σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:

•    θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων,
•    ή θετική καθαρή θέση (η δεύτερη προϋπόθεση αφορά μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα). (άρθρο 3 §§ 1,2 Νόμος 4469/17)

Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν δικαίωµα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών:

α) τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,

γ) οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,

δ) οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Καθώς επίσης, Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών εφόσον:

α) έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή

β) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε µία από τις αναφερόµενες στην περίπτωση α΄ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή

γ) έχει διακόψει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή

δ) έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νοµικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύµβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε από το νόµο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήµατα:

αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά µη απόδοση φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,

ββ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθµό κακουργήµατος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δηµόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθµό πληµµελήµατος. Επί νοµικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.

 

Σημαντικές παρατηρήσεις

•    Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης κατ΄αρχήν δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016.
•    Αν η επιχείρηση οφείλει σε έναν πιστωτή ποσοστό άνω του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης του παρόντος µετά την υποβολή της προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διµερή διαπραγµάτευση. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 6 έως 14, µε την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 9, στα οποία περιλαμβάνεται η αναστολή μέτρων, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων πιστωτή.

 

Σχετική Νομοθεσία

  • Νόμος 4469/2017, με θέμα «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Για να δείτε το νόμο 4469/2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62/3-5-2017, στο οποίον έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign
  • ΠΟΛ 1124/31-7-2017 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ’62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ’2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1124, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 

 banner epixiriseon sm