Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1103/11.5.2015 του Υπ. Οικονομικών, στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη, ενώ αυτά ισχύουν και για τις δαπάνες για την πραγματοποίηση βελτιώσεων ή επεκτάσεων που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις δαπάνες ανέγερσης κτίσματος.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1103/11.5.2015 του Υπ. Οικονομικών με θέμα “Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013”, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b