Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αναρτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών και είναι σε ισχύ η ΠΟΛ 1042/2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω :

  • Μετά την έγκριση του ισολογισμού,  από την τακτική γενική συνέλευση ο ισολογισμός αυτός  καθίσταται οριστικός αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση.  Συνεπώς μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει κατά την έγκριση του ισολογισμού, για την διάθεση των κερδών, καθώς και για τη διανομή στους μετόχους έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων (αφορά νομικά πρόσωπα με νομική μορφή Α.Ε.).

  • Στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος ημεδαπής – φυσικό πρόσωπο αποκτά εισοδήματα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του.

  • Στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος ημεδαπής – φυσικό πρόσωπο, αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, περιλαμβάνει αυτά στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1042/26-1-2015, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας,  πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2