Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Με την ΠΟΛ 1219 του Υπ. Οικονομικών διευκρινίζονται θέματα για την αντιμετώπιση των δαπανών μιας επιχείρησης που θεωρούνται εισόδημα του προσωπικού ή εταίρων, καθώς και θέματα καταβολής χρημάτων σε αυτούς πριν την 1/1/2014. 
Τα βασικά σημεία τα οποία κατά την άποψή μας χρήζουν προσοχής είναι τα παρακάτω :

  • Οριοθετούνται πότε και ποιες δαπάνες μιας επιχείρησης των οποίων χρήση γίνεται από εργαζόμενο δεν αποτελούν δαπάνη της επιχείρησης, αλλά παροχή σε είδος αυτής στον εργαζόμενο, οι οποίες εφόσον υπερβαίνουν τα 300,00 ευρώ ανά φορολογικό έτος θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

  • Επίσης καταγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ως άνω παράγραφο.

  • Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ΠΟΛ είναι η διευκρίνιση που θέτει (παράγραφος 3), ότι δεν αποτελούν παροχή σε είδος και συνεπώς δεν φορολογούνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή πιστωθεί σε εργαζόμενους, εταίρους, μετόχους κλπ, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτου του αν τα υπόψη ποσά έχουν καταβληθεί ως δάνεια με έγγραφη συμφωνία ή άνευ αυτής ή ως προκαταβολές μισθών. Δηλαδή σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία τα ποσά που εμφανίζονται με υπόλοιπο την 31/12/2013, στους λεγόμενους δοσοληπτικούς λογαριασμούς εταίρων ή μετόχων κλπ προσώπων, ανεξαρτήτου αν υπάρχει γραπτή συμφωνία με την επιχείρηση ή όχι, ΔΕΝ  θεωρούνται παροχή σε είδος – εισόδημα συνεπώς δεν θα φορολογηθούν.

  • Από 1/1/2015 για τις παροχές σε είδος τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα πρέπει να παρακρατούν φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Επισυνάπτουμε την ΠΟΛ 1219 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013», στην οποία έχουμε επισημάνει τα βασικά σημεία που χρήζουν προσοχής.

Για να δείτε την ΠΟΛ 1219, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2