Σύμφωνα με τον νόμο 3419/2005, τις Υπουργικές αποφάσεις Κ1-941/2012 και Κ1-1136/2012, οι επιχειρήσεις πρέπει να απογραφούν σε αυτό σύμφωνα με τις παρακάτω καταλυτικές ημερομηνίες :

  1. Ε.Π.Ε. και Α.Ε. : των οποίων η σύσταση έγινε ΠΡΙΝ Τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

  2. Ο.Ε. και Ε.Ε. : των οποίων η σύσταση έγινε ΠΡΙΝ Τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

  3. Οι ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. : στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έγινε ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

  4. ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών: Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία κατά την εγγραφή του , τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διοικητικών προστίμων και το πρόστιμο κυμαίνεται από 600,00 έως 30.000,00 ευρώ με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων από την αρμόδια Υπηρεσία.