Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Με δύο λόγια οι αλλαγές έχουν ως εξής :

 1. Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη) υπέρ εργατικής εστίας και κατοικίας καταργήθηκε. Συνεπώς :

  1. Όποιες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει έως και την 19/10/2012 τις ασφαλιστικές εισφορές Σεπτεμβρίου, μπορούν την διαφορά που προκύπτει από την κατάργηση της μείωσης να την καταβάλουν χωρίς προσαυξήσεις έως και την 30/11/2012.

  2. Όποιες επιχειρήσεις δεν έχουν καταβάλει έως και την 19/10/2012 τις ασφαλιστικές εισφορές Σεπτεμβρίου, πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των εισφορών έως και την 31/10/2012.

 2. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως και σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ που προκύπτουν από 1/10/2012 και μετά, καταβάλλονται εντός των πρώτων 5 εργάσιμωνημερών του μήνα που ακολουθεί. ΔΗΛΑΔΗ οι ασφαλιστικές εισφορές Οκτωβρίου πρέπει να καταβληθούν έως και την 7 Νοεμβρίου 2012.

 

Αναλυτικά οι διατάξεις σχετικά με τις νέες ημερομηνίες καταβολής εισφορών ΙΚΑ και κατάθεσης ΑΠΔ είναι οι εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 οι υπόχρεοι σε ασφαλιστικές κρατήσεις οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον ημερολογιακός μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 ορίζεται νέα προθεσμία για την υποβολή των Α.Π.Δ. οι οποίες πλέον θα υποβάλλονται κάθε μήνα έναντι κάθε τριμήνου όπως ήταν η παλαιότερη ρύθμιση.

Οι δύο ανωτέρω ρυθμίσεις παρατάθηκαν με αποφάσεις του ΙΚΑ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. (Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/9/23.4.2012) (Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/118/15.6.2012)
Αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 όπως αναφέρει η εγκύκλιος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω παράταση συνεπώς η καταβολή εισφορών μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι την 6η Νοεμβρίου, και οι ΑΠΔ μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στον Νοέμβριο στις ανάλογες σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4074/2012 προθεσμίες.

Σχετικά άρθρα νόμου 40752012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 14. Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συν εισπράττει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α’291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:

  1. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  2. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  3. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  4. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  5. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  6. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  7. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  8. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  9. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  10. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

  11. Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.

  12. Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής.

Άρθρο 20. Προθεσμία καταβολής εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.
Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

 

various-mini-banners2b various-mini-banners3