Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Για το θέμα αυτό νομοθετικά, ισχύουν τα παρακάτω:

Ν.2121/93 με τροποποιήσεις

Ν.4481
Άρθρο 54: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2121/1993

Β. Η παράγραφος 4, η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 2435/1996 (Α΄ 189) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/ και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ :

αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και
ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

β) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ :

αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου αναλυτικά, που σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε,

ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά τo Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.

γ) Αν ο υπόχρεος παραλείπει να υποβάλει την παραπάνω δήλωση εντός της προθεσμίας των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ή εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή ελλιπώς ή εσφαλμένα, οφείλει να βλέπεται στην παράγραφο 3 και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του παρόντος άρθρου».

Γ. Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 33α του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), αντικαθίσταται ως εξής :

«6. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4, το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει αυτόν που έχει κληθεί για άμεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, με την καταδίκη, σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ».

Επίσης, αφορά και ισχύει και το άρθρο 37, του Ν.4540/2018. Για να το δείτε, πατήστε εδώ. small question sign

 

 banner epixiriseon sm