Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με το άρθρο 21 νόμου 4321/2015, του Υπ. Οικονομικών, όπως αυτός δημοσιεύθηκε την 21 Μαρτίου 2015, στο ΦΕΚ 32/2015, από την ημερομηνία δημοσιεύσεις του και εφεξής, ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

  2. Σε περίπτωση που επιχείρηση πραγματοποιήσει συναλλαγή με κράτη τα οποία καταγράφονται στη λίστα των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (στο τέλος του άρθρου, στην αναλυτική προσέγγισή μας – τελευταία παράγραφο,  σας παραθέτουμε λίστα καταγραφής αυτών των κρατών), προκειμένου η δαπάνη αυτή (ή η αγορά) να εκπέσει των κερδών (δηλαδή να αναγνωριστεί), θα πρέπει :

α) Να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο, ίσο με το συντελεστή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας (δηλαδή 26%).

β) Πριν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.

γ) Εφόσον εντός τριμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο (με απόφαση του Υπ Οικονομικών θα ρυθμιστούν οι σχετικές διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας διάταξης).

Με δυο λόγια :  Αν μια επιχείρηση πραγματοποιήσει από 21/3/2015 και μετά την οποιαδήποτε συναλλαγή με κράτη που καταγράφονται στη λίστα των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, θα πρέπει να αποδώσει παρακρατούμενο φόρο 26% καθώς επίσης να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν  ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το άρθρο 21 νόμου 4321/2015, του Υπ. Οικονομικών, όπως αυτός δημοσιεύθηκε την 21 Μαρτίου 2015, στο ΦΕΚ 32/2015,, με θέμα «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας,  πατήστε εδώ.

small-question-sign

Τον Ιανουάριο του κάθε έτους, από το Υπ. Οικονομικών γίνεται ο καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Το 2015, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναρτηθεί ο σχετικός καθορισμός. Συνεπώς και μέχρι την ανάρτησή του, ισχύει ο τελευταίος καθορισμός.

Για να δείτε τον τελευταίο (που ισχύει έως σήμερα) καθορισμό κρατών, που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτός καταγράφεται στην ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, με Αριθμ. Πρωτ. Δ12 1039188 ΕΞ 4.3.2014, στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας,  πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b