Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Από 1/10/2014, οι επιχειρήσεις που τα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τις 500.000,00 ευρώ και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, φέρουν την υποχρέωση να αποδώσουν το ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξής του.

Ενώ αντίστοιχα σε περίπτωση αγορών, εξόδων ή παγίων ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτά εκπίπτει κατά το χρόνο πληρωμής των αντίστοιχων τιμολογίων.

Όταν μια επιχείρηση ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δημιουργεί νέες και σημαντικές λογιστικές υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο, ειδικό αρχείο εισπράξεων και πληρωμών των τιμολογίων που δέχεται και που εκδίδει.

Τα παραστατικά αυτά πλέον, ως προς τον ΚΦΑΣ, θα αποκτούν αντίστοιχη σημασία με αυτά των τιμολογίων.
Τα παραστατικά των εισπράξεων και πληρωμών δηλώνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών αντίστοιχα.
Η λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς διαφοροποιείται από την υπάρχουσα και προσαρμόζεται στην παρακολούθηση των νέων δεδομένων.

Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα : Συμφέρει ή όχι μια επιχείρηση να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ;

Κατά την άποψή μας, κάθε νόμος ή διάταξη άλλες επιχειρήσεις τις ευνοεί και άλλες όχι. Επομένως, από τη στιγμή που η ένταξη είναι προαιρετική, μια επιχείρηση πριν αποφασίσει αν θα ενταχθεί ή όχι, θα πρέπει να καταγράψει τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει από αυτή και να πράξει ανάλογα.

Ας δούμε λοιπόν όσο πιο συνοπτικά μπορούμε τις αρνητικές συνέπειες αλλά και τα οφέλη που θα έχει μια επιχείρηση από μια ενδεχόμενη ένταξή της στο ειδικό καθεστώς.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ , θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τις εξής δύο αρνητικές συνέπειες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν :

 1. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές τους, με τα αντίστοιχα παραστατικά που πρέπει να εκδοθούν, ως προς τον ΚΦΑΣ επέχουν θέση «τιμολογίου». Η μη ορθή έκδοσή τους, η μη ορθή καταχώρησή τους στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, αλλά και στα λογιστικά τους βιβλία, καθώς και η μη ορθή διατήρηση του αρχείου αυτών, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, είναι ικανή να επιφέρει (ανά παραστατικό) υψηλά πρόστιμα, αντίστοιχα των προστίμων που θα είχε ένα τιμολόγιο.
 2. Η τήρηση βιβλίων γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη. Αποτέλεσμα αυξημένες πιθανότητες προστίμων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου και φυσικά αυξημένο κοστολόγιο τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Αυτές είναι οι αρνητικές συνέπειες του νόμου.

Οφέλη θα έχουν οι επιχειρήσεις εκείνες στις οποίες η πλειοψηφία των εσόδων τους εξοφλείται από τους πελάτες τους σε σημαντικά μεταγενέστερο χρόνο.
Επομένως για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πότε συμφέρει μια επιχείρηση να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει να μελετήσουμε τα οικονομικά της δεδομένα (ποσά εσόδων, χρόνος εξόφλησής εσόδων και εξόδων, κλπ), για να καταλήξουμε ανά περίπτωση ξεχωριστά.

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών (έσοδα), ή οι επιχειρήσεις όπου ο κύριος όγκος των εσόδων τους εξοφλείται έως και σε 3 μήνες, δεν είναι προς το συμφέρον τους η ένταξη τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε την ένταξη στο ειδικό καθεστώς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη λιανική. Σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, δηλαδή ότι κάθε επιχείρηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.

Η άποψή μας είναι, ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα, το Υπ. Οικονομικών, θα προβεί σε συνεχή έκδοση νόμων, διατάξεων, ερμηνειών ως προς το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, την ένταξη και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε αυτό.
Από μόνο του αυτό το γεγονός , είναι ένας επιπλέον λόγος, ο οποίος μας κάνει επιφυλακτικούς στην κατάθεση μιας ξεκάθαρης άποψης ή πρότασης ως προς την ένταξη μιας επιχείρησης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σας καταγράφουμε επιγραμματικά τα βασικά σημεία της ΠΟΛ 1214/2014, σχετικά με την μετάταξη των επιχειρήσεων στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ σύμφωνα με το οποίο η καταβολή του ΦΠΑ θα γίνεται κατά το χρόνο είσπραξής ως προς τα έσοδα και πληρωμής ως προς τις αγορές, δαπάνες, πάγια.

Τα βασικά σημεία, τα οποία χρίζουν αναφοράς είναι τα παρακάτω :

 • Για να ενταχθεί μια επιχείρηση θα πρέπει, ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο να μην υπερβαίνει τις 500.000,00 ευρώ.
 • Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς απαιτείται η υποβολή δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του συστήματος taxis.
 • Ειδικά για την χρήση του 2014, οι επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως 20/10/2014, εντάσσοντας την επιχείρησή τους στο ειδικό καθεστώς από 1/10/2014.
 • Οι επιχειρήσεις που ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, φέρουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

– Να τηρούν αρχείο εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο θα διατηρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν από τους πελάτες τους (για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς), καθώς και αντίστοιχα όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούν στους προμηθευτές.
– Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ».
-Να εντάσσουν στις συγκεντρωτικές τους καταστάσεις, τις εισπράξεις και πληρωμές αντίστοιχα που προκύπτουν από την ένταξη στο ειδικό καθεστώς.

 • Οι επιχειρήσεις, που είναι σε καθεστώς ΦΠΑ, αλλά δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, σε κάθε περίπτωση που είναι λήπτες πράξεων με ΦΠΑ από υποκείμενους στο ΦΠΑ που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, φέρουν την υποχρέωση να τηρούν αρχείο πληρωμών για την εξόφληση αυτών των τιμολογίων, καθώς επίσης να εντάσσουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, τα παραστατικά των πληρωμών των συγκεκριμένων τιμολογίων.
 • Για τα τιμολόγια εσόδων που εκδίδονται από υποκείμενους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, ο ΦΠΑ πρέπει να αποδοθεί κατά τον χρόνο που εισπράττεται το τίμημα του τιμολογίου, ανεξαρτήτου τρόπου πληρωμής. Προϋπόθεση αυτού είναι να αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματοποίηση των πληρωμών. Ως πληρωμή νοείται ο κάθε τρόπος που αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί (μετρητά, επιταγές, πιστωτικές κάρτες, συμψηφισμός υπολοίπων κλπ).
 • Σε περίπτωση προκαταβολής πριν την πώληση πρέπει να εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό της προκαταβολής και η επιχείρηση να αποδώσει το ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτή. Π.χ. αν μια επιχείρηση λάβει προκαταβολή για μελλοντική πώληση, επιταγή (ανεξαρτήτου ημερομηνίας λήξης) 5.000,00 ευρώ, η οποία πώληση εντάσσεται σε ΦΠΑ 23%, η επιχείρηση (στον μήνα ή στο τρίμηνο ανάλογα της κατηγορίας τήρησης των λογιστικών της βιβλίων) θα προσθέσει στον ΦΠΑ των πωλήσεων της ποσό 934,96 ευρώ και στα έσοδά της ποσό 4.065,04 ευρώ.
 • Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει με επιταγή, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός, κατά τον χρόνο λήψης (όχι είσπραξης) της επιταγής.
 • Σε περίπτωση που από το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής δεν προκύπτει με σαφήνεια πιο παραστατικό εξοφλείτε , θεωρούνται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα παραστατικά.
 • Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης τιμολογίου το οποίο καταγράφει έσοδα τα οποία εντάσσονται σε άνω του ενός συντελεστές ΦΠΑ το ποσό πληρωμής εξοφλεί κατά προτεραιότητα την αξία με τον μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ.
 • Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
 1. Όταν η επιχείρηση καταθέσει την σχετική αίτηση εξόδου της από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Η αίτηση αυτή για να κατατεθεί η επιχείρηση θα πρέπει να έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς τουλάχιστον για μια ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.
 2. Αν κατά την προηγούμενη περίοδο η επιχείρηση έχει υπερβεί το όριο των 500.000,00 ευρώ στα έσοδά της. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση εντός της χρήσης που υπήρξε υπέρβαση του ορίου , θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση εξόδου.
 3. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει ότι η ενταγμένη στο ειδικό καθεστώς επιχείρηση , δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ένταξή της σε αυτό, ή έχει υποπέσει σε σχετικές παραβάσεις. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση θα ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση, η οποία θα μεταβεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ την επόμενη φορολογική περίοδο από αυτή που έλαβε την ενημέρωση.
 • Όταν μια επιχείρηση έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και για οποιονδήποτε λόγο βγει από αυτό και μεταβεί εκ νέου στο κανονικό καθεστώς, κατά την τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που ήταν στο ειδικό καθεστώς, θα πρέπει να καταβάλει τον ΦΠΑ που αναλογεί σε όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.
 • Σε περίπτωση που μια επιχείρηση είναι στο ειδικό καθεστώς και εισπράξει προκαταβολή μελλοντικής πώλησής της, τότε θα πρέπει να εκδώσει ειδικό στοιχείο προκαταβολής. Το στοιχείο αυτό επέχει θέση τιμολογίου και αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο πραγματοποίησης της πληρωμής πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Το στοιχείο αυτό φέρει τον τίτλο «Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρ.39β εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής». Το ίδιο στοιχείο με αρνητικό πρόσημο εκδίδεται και στην περίπτωση επιστροφής της προκαταβολής ή μέρους αυτής.
 • Το ποσό της προκαταβολής, της προηγούμενης περίπτωσης καταχωρείται στο αρχείο πληρωμών που διατηρεί η επιχείρηση, καθώς και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών αντίστοιχα.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, εντάσσουν τα παρακάτω :

– Στις καταστάσεις πελατών τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής φορολογικής αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
– Στις καταστάσεις προμηθευτών τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογικής αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 • Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αλλά δέχονται φορολογικές πράξεις (τιμολόγια κλπ) από επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες, στις καταστάσεις προμηθευτών ανά ΑΦΜ προμηθευτή καταγράφουν τις συνολικές πληρωμές προς αυτούς με διάκριση καθαρής φορολογικής αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1214/2014 (ΦΕΚ 2601/2014) του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ. small-question-sign

various-mini-banners2b