Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Όταν μια επιχείρηση απασχολεί έμμισθα προσωπικό, ως προς τον Τεχνικό Ασφαλείας, ισχύουν τα παρακάτω :

• Ο Τεχνικός Ασφαλείας (φυσικό πρόσωπο), που παρέχει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις, πρέπει να καταχωρήσει τα δεδομένα του στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης του ΣΕΠΕ.

• Για να αναθέσει μια επιχείρηση καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) , για να γίνει, θα πρέπει ο ΤΑ να έχει καταχωρήσει τα δεδομένα του στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης του ΣΕΠΕ. Αυτό δεν ισχύει για τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα ΤΑ στην επιχείρησή τους.

• Για την ανάθεση καθηκόντων ΤΑ, ακολουθούνται τα εξής βήματα : α) ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ, μέσω ΣΕΠΕ, β) ο ΤΑ λαμβάνει ειδοποίηση από το ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεσης καθηκόντων και γ) ο ΤΑ κάνει αποδοχή της πρότασης.

• Σε περίπτωση μεταβολής ή λήξης της ανάθεσης καθηκόντων, αυτό κοινοποιείται – πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ΣΕΠΕ.

• Κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων ΤΑ, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με την ως άνω διαδικασία.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. 50067/28, με θέμα «Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ.», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 3952 της 10/11/2017.

Για να δείτε το ΦΕΚ με Α.Φ. 3952 της 10/11/2017, πατήστε εδώ.