Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Δημοσιεύθηκε την 30/12/2016, απόφαση του Υπ. Εργασίας σχετικά με τον καθορισμό ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα παρακάτω :

  • Βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το μηνιαίο εισόδημα το οποίο προκύπτει από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα της άσκησης δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος με αναγωγή σε μηνιαίο.

  • Οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημα προέρχεται από απασχόληση σε περισσότερους από δύο εργοδότες, υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ.

  • Σε περίπτωση που ασφαλισμένος σε ΟΑΕΕ ασκεί πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, για τον υπολογισμό του μηνιαίου εισοδήματος αθροίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα των επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

  • Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογητέο έτος. Έως ότου καταστεί ευχερής η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

  • Σε περίπτωση που σε κάποιο μήνα καταβληθεί από τον ασφαλισμένο μεγαλύτερο ποσό από το οφειλόμενο, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

  • Από τους ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ, θα καταβάλλεται μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

  • Για ειδικότερα θέματα που αφορούν τους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, θα εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, της 30/12/2016, με Α.Π.Φ 80000/οικ.61327/1484, με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν. 4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017».

Για να δείτε την ανακοίνωση στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm