Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Απαλλάσσεται της φορολογίας η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά εφόσον αυτοί αποκτήθηκαν πριν από την 1/1/2009, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής του πωλητή στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Όμως, για εισηγμένες μετοχές που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2009 η απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνο όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό μικρότερο από 0,5%. Το εισόδημα από την υπεραξία συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος του φυσικού προσώπου.

 

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2