Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.various-mini-banners2b

Σύμφωνα με τον Νόμο 4093/2012 ΦΕΚ Α΄ 222/2012 , καταργείτε από 1/1/2013 ο ισχύον Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τίθεται σε ισχύ ο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κ.Φ.Α.Σ. είναι οι παρακάτω:

 • Τα Βιβλία Β΄ κατηγορίας αναφέρονται πλέον ως «Απλογραφικά» , ενώ τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας ως «Διπλογραφικά» – (άρθρο 4).
 • Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει πλέον ιδιαίτερο όριο τήρησης βιβλίων. Για έσοδα (ανά χρήση) έως 1.500.000,00 ευρώ τηρούν Απλογραφικά βιβλία , ενώ για έσοδα μεγαλύτερα του 1.500.000,00 ευρώ , τηρούν διπλογραφικά βιβλία. (άρθρο 4).
 • Επιμηκύνεται ο χρόνος ενημέρωσης των Διπλογραφικών βιβλίων , για τα ημερολόγια έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά , αλλά όχι μετέπειτα της ημερομηνίας υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ( άρθρο 4)
 • Επιμηκύνεται ο χρόνος ενημέρωσης των Απλογραφικών βιβλίων , έως το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου , αλλά όχι μετέπειτα της ημερομηνίας υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ( άρθρο 4).
 • Από 1/1/ 2013 , πρόσθετα βιβλία τηρούν οι παρακάτω 7 κατηγορίες επιχειρήσεων (από 21 κατηγορίες που υπήρχαν έως και σήμερα) : Συγκεκριμένα πρόσθετο βιβλίο τηρεί ο εκμεταλλευτής Χώρου Διαμονής και φιλοξενίας , Εκπαιδευτηρίου, Κλινικής ή Θεραπευτηρίου , Κέντρου Αισθητικής , Γυμναστηρίου , Χώρου στάθμευσης , Γιατροί και Οδοντίατροι . Προσοχή η αλλαγή αυτή επιφέρει και αλλαγή στα θεωρημένα παραστατικά εσόδων των επιχειρήσεων που έως σήμερα τηρούσαν πρόσθετα βιβλία ενώ τώρα όχι. (άρθρο 4)
 • Όταν υπάρχει διακίνηση με ενδιάμεσο σταθμό , στο Δελτίο Αποστολής καθώς και στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής , αναγράφεται και ο ενδιάμεσος σταθμός (άρθρο 5).
 • Όταν υπάρχει πώληση στην οποία εφαρμόζονται τα ειδικά καθεστώτα αναγράφεται : «Καθεστώς περιθωρίου – μεταχειρισμένα αγαθά» , «καθεστώς περιθωρίου – έργα τέχνης» , «καθεστώς περιθωρίου- αντικείμενα συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας». (άρθρο 6).
 • Το όριο έκδοσης απόδειξης λιανικής (για παροχή υπηρεσίας ή πώληση μη εμπορευσίμων αγαθών) αντί τιμολογίου γίνεται 100,00 ευρώ από 50,00 ευρώ που ήταν έως σήμερα. (άρθρο 6).
 • Στα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή , όταν πληρούν τους όρους και ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 6).
 • Για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα (Γιατροί , Οδοντίατροι, κλπ) οι οποίοι τηρούν πρόσθετα βιβλία , για παροχή υπηρεσιών χονδρικής εκδίδουν Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και όχι ΑΠΥ που εκδίδουν έως σήμερα. Επίσης για παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις όλα τα ελευθέρια επαγγέλματα πλέον (Λογιστές , Δικηγόροι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Πολιτικοί Μηχανικοί , κλπ) εκδίδουν Τ.Π.Υ. και όχι Α.Π.Υ. (άρθρο 7).
 • Ο μεταφορέας αντί φορτωτικής μπορεί να εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη , σε μεταφορές αγαθών με ή χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών , με την προϋπόθεση να τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς της Α.Υ.Ο. 1144/1992 . Την ίδια δυνατότητα έχουν και τα μεταφορικά γραφεία ή οι δια-μεταφορείς , χωρίς την προϋπόθεση τήρησης ημερολογίου μεταφοράς. Στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη αναγράφονται επίσης τα πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα κόμιστρα , τα μεταφερόμενα αγαθά , το κόμιστρο ή η αμοιβή , οι λοιπές επιβαρύνσεις , καθώς και ο Φ.Π.Α. (‘άρθρο 8).
 • Θεωρημένα (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε χειρόγραφη έκδοση ή σε μηχανογραφική έκδοση από μηχανισμό σήμανσης ) , πρέπει να εκδίδονται τα παρακάτω:
  1. Στοιχεία διακίνησης . Δηλαδή Δελτίο Αποστολής , Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με παραστατικό αξίας (ΤΔΑ , κλπ)
  2. Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών σε ιδιώτες (Εξαιρούνται τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία , αεροπλάνα , κλπ, καθώς και εισιτήρια πλοίων )

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι πλέον θεωρημένα θα πρέπει να είναι και μόνο τα παραστατικά διακίνησης δηλαδή τα Δελτία Αποστολής , είτε εκδίδονται μόνα τους είτε συνενωμένα με στοιχείο πώλησης , καθώς και τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. Όλα τα υπόλοιπα παραστατικά εκδίδονται αθεώρητα.

Επίσης από 1/1/2013 τα απλογραφικά , καθώς και τα διπλογραφικά βιβλία , στο σύνολό τους τηρούνται και εκτυπώνονται σε αθεώρητα βιβλία. Με τον Κ.Φ.Α.Σ. καταργείται η θεώρηση όλων των βιβλίων , (εξαιρούνται όπως έχουμε προαναφέρει τα πρόσθετα βιβλία) , καθώς και των τιμολογίων , με σκοπό την μείωση του γραφειοκρατικού κόστους , για τους φορολογούμενους – επιχειρήσεις , αλλά και για τις Δ.Ο.Υ. . (άρθρο 9).

 • Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά , μπορεί να μην εκτυπώνονται , εφόσον φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευση και με την προϋπόθεση άμεσης εκτύπωσης όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο. (άρθρο 9).
 • Ως γνωστό για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (εντός Ελλάδας ) , τα παραστατικά με τελική αξία άνω των 3.000,00 ευρώ ο λήπτης μέχρι και την 31/12/2012 μπορούσε να τα εξοφλήσει με επιταγή η με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που φέρει την επωνυμία του εκδότη του παραστατικού. Από 1/1/2013 , επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Δηλαδή αν ο πελάτης είναι και προμηθευτής ταυτόχρονα και στις συναλλαγές τους υπάρχουν παραστατικά μεγαλύτερης τελικής αξίας των 3.000,00 ευρώ , επιτρέπεται ο μεταξύ τους συμψηφισμός. Αν και δεν γίνεται σχετική αναφορά , η άποψή μας είναι ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα παραστατικά που θα εκδοθούν μετά την 1/1/2013 και όχι στα πιθανά υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν από παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως και την 31/12/2012. (άρθρο 10).
 • Τα δικαιώματα που είχε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. , για μη έκδοση Δελτίου Αποστολής , μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και της απαλλαγής τήρηση βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων , μεταβιβάζονται στον Οικονομικό Επιθεωρητή, με εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. . Συνεπώς τα απαλλακτικά έκδοσης Δ.Α. κλπ που έως σήμερα έχουν λάβει οι επιχειρήσεις παύουν να ισχύουν , από 1/1/2013. (άρθρο 11).

Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κ.Φ.Α.Σ. Σύμφωνα με τα έως σήμερα δεδομένα , αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή αυτών, μιας και πολλά άρθρα ΔΕΝ είναι ξεκάθαρα και απόλυτα και χρήζουν πολλαπλών ερμηνειών.

various-mini-banners2b various-mini-banners3