Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Από τον Σεπτέμβριο του 2011, είναι σε ισχύ ο νόμος 4019/2011, για την λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση).

Στη συνέχεια ο ν. 4430/2016, επέφερε κάποιες αλλαγές, αλλά και νέα δεδομένα ως προς την λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, περί κοινωνικής οικονομίας, για τις Κοιν.Σ.Επ., ισχύουν τα παρακάτω :
• Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και από το νόμο διαθέτει εμπορική ιδιότητα. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της, ενώ η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους. Το κέρδος προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν και μόνο το κοινωνικό συμφέρον.

• Σύμφωνα με το σκοπό, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
α. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης : οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες :
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστο των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ειδικές ομάδες πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
αγ) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
β. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, μια Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της με σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία Κοιν.Σ.Επ.

• Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή και νομικά. Τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 του συνόλου των μελών της.

• Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. ειδικά για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δημόσιο και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις προαναφερθείσες οφειλές ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

• Η σχέση μεταξύ των μελών της Κοιν.Σ.Επ., η Διοίκηση, η λειτουργία της και η λύση της, διέπονται από το νόμο 1667/1986.

• Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι εργαζόμενοι της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη υπηρεσία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Υπόχρεοι προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.

• Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. ΑΚ.

• Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.

• Ως προς τη διανομή κερδών – αποθεματικά ο νόμος ορίζει τα εξής :
1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι, οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ’.
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
Παρατήρηση μας :Το ποσό που θα δοθεί από το 35% των κερδών στους εργαζόμενους θα φορολογηθεί σε αυτούς που το λαμβάνουν ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (Ν. 4172/2013, άρθρο 12, παρ. 3θ’). Το ποσό αυτό, θεωρείται δαπάνη της εταιρείας και αφαιρείται των κερδών.

• Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο τμήμα Μητρώου κοινωνικής οικονομίας.

• Για την πραγματοποίηση έναρξης στη Δ.Ο.Υ. (τμήμα Μητρώου), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά : Θεωρημένο καταστατικό σύστασης , Έντυπο έναρξης (Μ3), Δήλωση στοιχείων φορολογούμενου (Μ7), Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8) – μόνο για τις περιπτώσεις που στην εταιρεία συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα, κατατεθειμένο σε taxis Μισθωτήριο συμβόλαιο του χώρου που θα στεγαστεί η εταιρεία, Πρακτικό σύστασης διοικούσας επιτροπής, Βεβαίωση εγγραφής του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.
Με την ολοκλήρωση της έναρξης στην εφορία, η εταιρεία θα αποκτήσει ΑΦΜ για την πραγματοποίηση των συναλλαγών της.

• Οι πόροι της εταιρείας, πέρα της δραστηριότητάς της, μπορεί να προέρχονται από δωρεές , επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ. Επίσης, σύμφωνα με τον ν. 4430/2016, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης και από το Ταμείο στήριξης κοινωνικής οικονομίας.

• Η συμμετοχή ενός εταίρου στην εταιρεία, δεν του δίνει την ιδιότητα του εμπόρου, συνεπώς δεν του δημιουργεί ασφαλιστικές υποχρεώσεις εμπορικής επιχείρησης.

• Τα κέρδη της εταιρείας, φορολογούνται με συντελεστή αντίστοιχο του συντελεστή φόρου των Ο.Ε. , Ε.Ε.

• Οι Κοιν.Σ.Επ. , σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τηρούν απλογραφικά βιβλία, δύναται όμως σε περίπτωση που το επιθυμούν να τηρήσουν διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση που σε κάποια χρήση το σύνολο των εσόδων τους, ξεπεράσει το όριο αλλαγής κατηγορίας (1.500.000,00 ευρώ) , τότε υποχρεωτικά από την επόμενη χρήση τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

• Οι Κοιν.Σ.Επ. ως προς την ένταξη σε ΦΠΑ και την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος, κλπ), φέρουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ή συμμετέχετε σε ΚοινΣΕπ και επιθυμείτε να μας αναθέσετε την τήρηση των λογιστικών της βιβλίων ή την παρακολούθηση του λογιστηρίου γενικότερα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 210-8651701, ή πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε το νόμο 4430/2016, με θέμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 205/31-12-2016, στον οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε το νόμο 4019/2011, με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 216/30-9-2011, στον οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small-question-sign

banner epixiriseon sm