Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Θα πρέπει να ελέγξετε και να έχετε στο αρχείο σας, σε προσβάσιμο σημείο, τα λογιστικά σας βιβλία ενημερωμένα (σε περίπτωση χειρόγραφων βιβλίων) ή εκτυπωμένα (σε περίπτωση μηχανογραφημένων βιβλίων).
Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Ν. 4093/2012 η ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων σε επιχείρηση που :

  1. Τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέρα του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (δηλαδή ενημέρωση μέχρι το τέλος Απριλίου – Ιουλίου – Οκτωβρίου – Ιανουαρίου αντίστοιχα.

  2. Τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη στοιχείου και όχι πέρα του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης (Η/Υ) και με την προϋπόθεση άμεσης εκτύπωσης όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο (Ν. 4093/92, άρθρο 9, παράγραφος 7).

Η δική μας πρόταση είναι, να μην κάνετε χρήση αυτής της (ευνοϊκής) διάταξης και στους χρόνους ενημέρωσης (ανάλογα της κατηγορίας των λογιστικών βιβλίων που τηρεί η επιχείρησή σας), να έχετε ολοκληρώσει και την εκτύπωση τους, έτσι ώστε σε περίπτωση ελέγχου, από οποιοδήποτε κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ., κλπ) να μπορεί αυτός να ολοκληρωθεί άμεσα, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες, βάση των οποίων θα πρέπει να συνεχιστεί ή να επανέλθει.

Εάν η τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων γίνεται στα γραφεία της Τεχνολογιστικής, θα πρέπει επίσης να έχετε σε προσβάσιμο σημείο προς επίδειξη την σχετική Γνωστοποίηση που έχουμε κάνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σας έχουμε καταθέσει σε πρωτότυπη μορφή κατά την έναρξη της συνεργασία μας, ή κατά την έναρξη τήρησης μηχανογραφικά των λογιστικών σας βιβλίων, σε περίπτωση που αυτά πριν τηρούνταν με χειρόγραφο τρόπο.

Σε περίπτωση ύπαρξης Ειδικού Μηχανισμού Σήμανσης (εάν κάνετε χρήση μηχανογραφικής εκτύπωσης τιμολογίων και λοιπών παραστατικών εσόδων) ή Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής θα πρέπει να έχετε επίσης σε προσβάσιμο σημείο το «Βιβλίο συντήρησης και επισκευών» θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners3