Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Σας καταγράφουμε την λογιστική αντιμετώπιση που πρέπει να έχει μια επιχείρηση, η οποία τηρεί διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, στην περίπτωση που λαμβάνει τιμολόγια εξόδων τα οποία αφορούν την επόμενη χρήση, καθώς και την λογιστική αντιμετώπιση για πρόβλεψη εξόδων, τα οποία αφορούν τη χρήση, αλλά δεν έχει εκδοθεί (εντός της χρήσης) το σχετικό τιμολόγιο.

Α. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΛΟΓ.  36.00

  1. Όταν λαμβάνουμε τιμολόγιο το οποίο μέρος της δαπάνης του αφορά την επόμενη χρήση, το ποσό που αφορά την επόμενη χρήση, χρεώνει τον 36.00 (με ανάπτυξη σε τριτοβάθμιο ανά έξοδα) και πιστώνεται το ταμείο ή ο προμηθευτής, αντίστοιχα.

  2. Στην επόμενη χρήση με την μεταφορά υπολοίπων, θα πιστωθεί ο 36.00 και θα χρεωθεί το αντίστοιχο έξοδο.

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΟΔΩΝ. ΛΟΓ.  56.01

  1. Όταν υπάρχει έξοδο το οποίο αφορά τρέχουσα χρήση, αλλά δεν έχουμε λάβει παραστατικό τότε, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτουμε, κάνουμε πρόβλεψη του εξόδου.

  2. Με το ποσό της πρόβλεψης χρεώνουμε τον λογαριασμό του εξόδου (Λογ. 61-64) και πιστώνουμε την πρόβλεψη 56.01 με ανάπτυξη σε αντίστοιχο τριτοβάθμιο.

  3. Κατά την επόμενη χρήση, όταν λαβουμε το σχετικό παραστατικό (π.χ. κοινόχρηστα, λογαριασμός ΔΕΗ, τιμολόγιο προμηθευτή κλπ) με το ποσό που είχαμε κάνει την πρόβλεψη, χρεώνουμε τον 56.01 (για να μηδενίσει) και πιστώνουμε τον αντίστοιχο προμηθευτή.

 

 various-mini-banners2b