Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Από 1/1/2007 στις εργασίες επισκευής, ανακαίνισης, συντήρησης παλαιών – χρησιμοποιημένων κατοικιών εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.

Τα ως άνω ισχύουν κατ’ εφαρμογή του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006) και  σχετική ερμηνεία που δόθηκε με τις ΠΟΛ 1082/2007, 1241/2013, καθώς και τις Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1038373 ΕΞ2015/2015 του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1082/25.05.2007, με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου του ν. 3522/2006, σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1241/5-11-2013, με θέμα «Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την Αρ. Πρωτ. Δ14Β 1038373 ΕΞ2015/20.03.2015, με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ακινήτων ιδιοκτησίας της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία  ……», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b