Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι μειώσεις φόρου που έχουν οι φορολογούμενοι με εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, γίνονται εφόσον οι εκπιπτόμενες δαπάνες έχουν εξοφληθεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών προσδιορίζεται ποσοστιαία ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου εισοδήματος, που προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις.

Συγκεκριμένα,
για 1,00 έως 10.000,00 ευρώ εισόδημα, απαιτείται πραγματοποίηση δαπανών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο, ίσες με 10% επί του εισοδήματος,  
για 10.000,01 έως 30.000,00 ευρώ εισόδημα, απαιτείται πραγματοποίηση δαπανών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο, ίσες με 15% επί του εισοδήματος,   
για εισόδημα άνω των 30.000,01 ευρώ , απαιτείται πραγματοποίηση δαπανών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο, ίσες με 20% επί του εισοδήματος.  

Από την υποχρέωση αυτή (πέραν των άλλων) εξαιρούνται οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας και άνω, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με την ως άνω κλίμακα.
Αν δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά 22% επί του ποσού της διαφοράς των αποδείξεων που δεν εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τα ως άνω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 68, του νόμου 4446/22-12-2016, με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε το άρθρο 68, του ν.4446/2016, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

  banner-epixiriseon-sm

 banner-idioton-sm