Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε, μια ατομική επιχείρηση παροχής ή μη υπηρεσιών στην οποία απασχολούνται οι δύο σύζυγοι. Μελετάτε, αν αλλάξει η νομική της μορφή, πιο θα είναι το τελικό κόστος φόρου και ασφαλιστικών εισφορών, ανά νομική μορφή, με δεδομένο το ύψος φορολογικών κερδών.

Δεδομένο
: Φορολογητέα κέρδη 75.000,00 (Στα παραδείγματα, προκειμένου να μην δημιουργήσουμε σύγχυση, στον υπολογισμό κερδών, αρχικά δεν έχουμε υπολογίσει αφαιρετικά ως δαπάνη τις  ασφαλιστικές  εισφορών ΕΦΚΑ ιδιοκτήτη επιχείρησης ή εταίρων).   

Στο κόστος ΔΕΝ έχει υπολογιστεί η προκαταβολή φόρο
υ, διότι είναι ποσό που συμψηφίζεται ή επιστρέφεται τον επόμενο χρόνο.

Η εισφορά κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπολογίζεται στο σύνολο των ατομικών εισοδημάτων. Στα παρακάτω παραδείγματα, για τον υπολογισμό της, δεν έχουν υπολογιστεί άλλα εισοδήματα.  

Α)  Ατομική Επιχείρηση (Απλογραφικά Βιβλία)

Φόρος Εισοδήματος : (20.000,00 Χ22% + 10.000,00 Χ 29% + 10.000,00 Χ 37% + 35.000,00 Χ 45%) = 26.750,00 ευρώ.
Ασφαλιστικές Εισφορές : 75.000,00 Χ 20,28% = 15.210,00 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών: 15.210,00 Χ 45% = – 6.844,50 ευρώ.
Τέλος επιτηδεύματος : 650,00 ευρώ.
Εισφορά Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (12,000 Χ 0% + 8.000,00 Χ 2,2% + 10.000,00 Χ 5% + 10.000,00 Χ 6,5% + 25.000,00 Χ 7,5% + 10.000,00 Χ 9%) = 4.101,00 ευρώ.
Σύνολο κόστους : 26.750,00 + 15.210,00 – 6.844,50 + 650,00 + 4.101,00 = 39.866,50 ευρώ.
Ποσοστό Κόστους :  (39.866,50,00 : 75.000,00 Χ 100) = 53,2 %

Β)  ΟΕ ή ΕΕ (Απλογραφικά Βιβλία), με 2 εταίρους με ποσοστό συμμετοχής 50% ο καθένας

Φόρος Εισοδήματος : (75.000,00 Χ 28%) = 21.000,00 ευρώ.
Ασφαλιστικές Εισφορές : 75.000,00 -21.000,00=54.000,00 Χ 20,28% = 10.951,20 ευρώ. Για το σύνολο των εταίρων. Με το ποσό αυτό έχουμε ασφαλισμένους και τους δυο εταίρους.
Έκπτωση φόρου από δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών : 10.951,20 Χ 28% = – 3.066,34 ευρώ.
Τέλος επιτηδεύματος : 1.000,00 ευρώ.
Εισφορά Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εταίρων (54.000,00: 2=27.000,00 ανά εταίρο), συνεπώς   (12,000 Χ 0% + 8.000,00 Χ 2,2% + 7.000,00 Χ 5%) = 526,00 Χ 2 εταίρους = 1.052,00 ευρώ.
Σύνολο κόστους : 21.000,00 + 10.951,20 – 3.066,34 + 1.000,00 + 1.052,00 = 30.936,86 ευρώ.
Ποσοστό Τελικού Κόστους :  (30.936,86 : 75.000,00 Χ 100) = 41,2%

Γ)  ΙΚΕ (Διπλογραφικά Βιβλία), με 2 εταίρους με ποσοστό συμμετοχής 50% ο καθένας

Φόρος Εισοδήματος : (75.000,00 Χ 28%) = 21.000,00 ευρώ
Φόρος Διανομής Κερδών : (75.000,00 – 21.000,00 = 54.000,00 Χ 10%) = 5.400,00 ευρώ.
Ασφαλιστικές Εισφορές : (185,17 Χ 12 μήνες ) = 2.222,04 ευρώ. Στην ΙΚΕ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο ένας εταίρος και εφόσον δεν είναι μονοπρόσωπη και δεν έχει λάβει αμοιβή Διαχειριστή, πληρώνει ανά μήνα τις κατώτερες ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτου ύψους κερδών. Με το ποσό αυτό έχουμε ασφαλισμένο μόνο τον έναν εταίρο.
Έκπτωση φόρου από δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών :  = 0,00 ευρώ. Οι Ασφαλιστικές Εισφορές βαρύνουν τον εταίρο, πληρώνονται από τον ίδιο και δεν εκπίπτουν των κερδών.
Τέλος επιτηδεύματος : 1.000,00 ευρώ.
Εισφορά Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εταίρων (54.000,00: 2=27.000,00 ανά εταίρο) , συνεπώς ( 12,000 Χ 0% + 8.000,00 Χ 2,2% + 7.000,00 Χ 5%) = 526,00 Χ 2 εταίρους = 1.052,00 ευρώ.
Επιπλέον κόστος : Θα προκύψει αυξημένο κοστολόγιο για την λογιστική παρακολούθηση, λόγο Διπλογραφικών Βιβλίων.
Σύνολο κόστους : 21.000,00 + 5.400,00  + 2.222,04 – 0,00 + 1.000,00 + 1.052,00 = 30.674,04 ευρώ.
Ποσοστό Τελικού Κόστους :  (30.674,04 : 75.000,00 Χ 100) = 40,9%

 

Δ)  ΕΠΕ (Διπλογραφικά Βιβλία), με 2 εταίρους με ποσοστό συμμετοχής 50% ο καθένας

Φόρος Εισοδήματος : (75.000,00 Χ 28%) = 21.000,00 ευρώ.
Φόρος Διανομής Κερδών : (75.000,00 – 21.000,00 = 54.000,00 Χ 10%) = 5.400,00 ευρώ.
Ασφαλιστικές Εισφορές : (54.000,00 Χ 20,28%) = 10.951,20 ευρώ. Για το σύνολο των εταίρων. Με το ποσό αυτό έχουμε ασφαλισμένους και τους δυο εταίρους.
Έκπτωση φόρου από δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών :  = 0,00 ευρώ. Οι Ασφαλιστικές Εισφορές βαρύνουν τους εταίρους, πληρώνονται από τους ίδιους και δεν εκπίπτουν των κερδών.
Τέλος επιτηδεύματος : 1.000,00 ευρώ.
Εισφορά Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εταίρων (54.000,00: 2=27.000,00 ανά εταίρο), συνεπώς (12,000 Χ 0% + 8.000,00 Χ 2,2% + 7.000,00 Χ 5%) = 526,00 Χ 2 εταίρους = 1.052,00 ευρώ.
Επιπλέον κόστος : Θα προκύψει αυξημένο κοστολόγιο για την λογιστική παρακολούθηση, λόγω Διπλογραφικών Βιβλίων.
Σύνολο κόστους : 21.000,00 + 5.400,00  + 10.951,20 – 0,00 + 1.000,00 + 1.052.00 = 39.403,20 ευρώ.
Ποσοστό Τελικού Κόστους : (39.403,20 : 75.000,00 Χ 100) = 52,5%

 

 banner epixiriseon sm