Επιδοτούμενα Προγράμματαeikona 2

Περιγραφή δράσης
Το παρόν Πρόγραμμα έχει ως στόχο την βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των βασικών υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή. Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές ενισχύονται σε ποσοστό 50% , διευκολύνοντας έτσι την λειτουργία των εγκατεστημένων μεταποιητικών επιχειρήσεων, και βελτιώνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό τους.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ)

Τίτλος δράσης: «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Ημερομηνίες υποβολής: Έναρξη υποβολής προτάσεων από: 15/04/2013

Λήξη υποβολής προτάσεων: 31/05/2013

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 €

Συγχρηματοδότηση: Ελληνικό Δημόσιο / ΕΕ

‘Υψος δημόσιας δαπάνης: Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Διάρκεια έργου / Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000 € έως μέγιστο 400.000 € και με διάρκεια υλοποίησης μέχρι 31/3/2015.

Όροι συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι: Επιλέξιμες επιχειρήσεις :

Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις.

Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές.

Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:

 • Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μια και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

 • Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.

 • Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής.

 • Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.

 • Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα.

 • Το σύνολο των αποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος (14/12/12).

 • Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευσης του Προγράμματος (14/12/12).

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα της.

 • Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 €, για τις δαπάνες τις οποίες θα συμπεριλάβει στο παρόν επενδυτικό της σχέδιο.

 • Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά δεσμεύεται να υλοποιήσει κατάλληλες υποδομές για την πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ.

 • Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Επιλέξιμες δαπάνες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια.

 1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

 2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.

 3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.

 4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.

 5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

 6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άυλες επενδύσεις.

 1. Ενέργειες μετεγκατάστασης.
 2. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
 3. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

Ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών:

eikona 2

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

 • Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.

 • Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

 • Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.

 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος ( 14/12/2012). Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ small-question-sign
various-mini-banners2b