Φορολογικά - Λοιπάbanner-epixiriseon-sm

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 1, του νόμου 4557/2018, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 139/30-7-2018, οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα την Ελλάδα, με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου, φέρουν την υποχρέωση να συλλέγουν επίκαιρες πληροφορίες για τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους (εταίρων, μετόχων, μελών, κλπ.)

Τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγουν και να διαφυλάττουν στην έδρα της εταιρίας , μεταξύ των άλλων είναι: ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Τα στοιχεία αυτά, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, χορηγούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε κάθε αρμόδια αρχή ή πρόσωπο που εφαρμόζει τα Μέτρα Δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιο άρθρου.

Η πλήρη αναφορά των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 20, του Νόμου 4557/2018, έχει ως εξής:

1. Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet. Η καταχώριση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

3. Τα νομικά αυτά πρόσωπα και οντότητες χορηγούν τις πληροφορίες τόσο για το νόμιμο όσο και για τον πραγματικό δικαιούχο τους στα υπόχρεα πρόσωπα, όταν αυτά λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς επίσης και στην Αρχή, τις αρμόδιες αρχές και τις εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ύστερα από αίτημά τους.

 

 banner epixiriseon sm