Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Καθορίστηκαν τα κράτη που για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017, έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Στα κράτη αυτά οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε χώρο του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή μικρότερος του συντελεστή φόρου της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας.

Τι σημαίνει αυτό;   Ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις αυτών των κρατών δεν εκπίπτουν κατ’ αρχήν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή (ΠΟΛ 1197/2016).

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Ποια είναι τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, προκύπτει από την ΠΟΛ 1173/2017, του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 65, του ν. 4172/2013, για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1173/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

Ποιος είναι ο τρόπος χειρισμού – αντιμετώπισης δαπανών που προέρχονται από τα κράτη αυτά, προκύπτει από την ΠΟΛ 1197/2016, του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1197/2016, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 

banner epixiriseon sm