Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί έμμισθο προσωπικό η «Κατάσταση Προσωπικού και Ωρών Εργασίας» θα πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανή σημείο εντός της επιχείρησης.

Θα πρέπει να γνωρίζεται που βρίσκεται το αρχείο με τις υπογεγραμμένες Αποδείξεις Πληρωμής Μισθοδοσίας, οι κάρτες πρόσληψης (ΟΑΕΔ) του προσωπικού, η Γνωστοποίηση ωρών σύμβασης εργασίας, το «Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ΙΚΑ», το «Βιβλίο Αδειών» του προσωπικού καθώς και το βιβλίο του Τεχνικού Ασφαλείας. Τα οποία βιβλία πρέπει να είναι συμπληρωμένα έως και την παρούσα χρονική στιγμή.

Τα ως άνω τμηματικά ή ολικά θα σας ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου από κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας ή του ΙΚΑ.

Τα ως άνω κλιμάκια ελέγχου θα απευθυνθούν και θα ρωτήσουν το προσωπικό σας, το οποίο πρέπει να είναι γνώστης και σαφής στις απαντήσεις του για ημερομηνία πρόσληψης στην επιχείρηση, ωράριο εργασίας, μηνιαίες αποδοχές και ειδικότητα.

Τέλος θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι σε περίπτωση που απασχολείτε στη μισθοδοσία σας έμμισθο αλλοδαπό, για να διακοπεί η εργασιακή σχέση (είτε με απόλυση, είτε με οικειοθελή αποχώρηση), θα πρέπει τη χρονική στιγμή που θα γίνει αυτό, η «Άδεια παραμονής – εργασίας» του εργαζόμενου να είναι σε ισχύ και να επιδειχθεί στον ΟΑΕΔ.

Συνεπώς θα πρέπει σε μόνιμη βάση να έχετε γνώση της ημερομηνίας λήξης της προαναφερόμενης άδειας στους αλλοδαπούς – εργαζομένους σας.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2