Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Μια επιχείρηση, μπορεί να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, ενώ έχει βεβαιωμένες οφειλές ή δεν έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της, στην Δ.Ο.Υ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Μια επιχείρηση, για να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, πέρα των άλλων θα πρέπει, να μην έχει στην κυριότητά της εμπορεύματα ή πρώτες ύλες, πάγια, καθώς και να μην υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων.

Ας δούμε βήμα – βήμα την αντιμετώπιση των ως άνω, προκειμένου να οδηγηθεί μια επιχείρηση στην διακοπή δραστηριότητας, εφόσον αυτή είναι η απόφαση των ιδιοκτητών της.

Αποθέματα εμπορευμάτων, Ά υλών, παγίων

Αν μια επιχείρηση κατά την ημερομηνία διακοπής διαθέτει αποθέματα εμπορευμάτων, Ά υλών, παγίων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία διακοπής να τα «μεταβιβάσει» και να φύγουν από την κυριότητά τους.

Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει με έναν εκ των παρακάτω τρόπων ή αθροιστικά εξ αυτών:

  • Με πώληση σε τρίτους.

  • Με δωρεάν διάθεση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό αυτοπαράδοσης στην αξία κτήσης αν πρόκειται για εμπόρευμα ή Ά ύλη, ενώ αν πρόκειται για πάγιο στην αξία κτήσης αν αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή στην εμπορική αξία αν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί.

  • Με καταστροφή. Η καταστροφή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα μπορεί να διαπιστωθεί η πραγματικότητα του γεγονότος. Προτείνεται η καταστροφή να γίνει είτε σε χωματερή λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής, είτε σε εταιρία ανακύκλωσης, λαμβάνοντας αντίστοιχα πρωτόκολλο παραλαβής προς ανακύκλωση και υπογραφή-σφραγίδα στην θέση ο παραλαβών στο Δελτίο Αποστολής με σκοπό την ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται η υποχρέωση κοινοποίησης καταστροφής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ύπαρξη απαιτήσεων-υποχρεώσεων

Μια επιχείρηση κατά την διακοπή, δεν θα πρέπει να έχει απαιτήσεις έναντι τρίτων (π.χ να μην της οφείλουν οι πελάτες της), αλλά ούτε και υποχρεώσεις έναντι τρίτων (π.χ να μην οφείλει στους προμηθευτές της).

Αν μια επιχείρηση έχει υποχρεώσεις ή απαιτήσεις πρώτα θα πρέπει να τις «μηδενίσει» και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει διακοπή.
Πριν την διακοπή οι επιχειρήσεις (με εξαίρεση τις ατομικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να μπουν σε καθεστώς εκκαθάρισης προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις ως άνω εργασίες (εξάλειψη υποχρεώσεων, απαιτήσεων, μεταβίβαση εμπορευμάτων, παγίων, κλπ.).

Υπό προϋποθέσεις σε καθεστώς εκκαθάρισης, δεν είναι υποχρεωτικό να μπουν οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. , Ε.Ε), ενώ για τις  κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) είναι υποχρεωτικό. Επίσης σε εκκαθάριση δεν μπαίνουν και οι εταιρίες που κλείνουν λόγω πτώχευσης.
Δύναται, υπό προϋποθέσεις να κλείσει μια επιχείρηση, ενώ έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις έναντι τρίτων.

Στο σημείο αυτό (ύπαρξη υποχρεώσεων) τίθεται εύλογα το ερώτημα, αν μπορεί μια επιχείρηση, να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, ενώ έχει οφειλές στην Δ.Ο.Υ.

Πέρα των άλλων προϋποθέσεων που υφίσταται (ακύρωση θεωρημένων στοιχείων κλπ), μια επιχείρηση για να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας θα πρέπει να έχει υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων που έως και την ημερομηνία διακοπής είχε την υποχρέωση (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, κλπ)

Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελεί προϋπόθεση η εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων, όπως αυτό προκύπτει και από σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1045/10-2-2015).

Αν κατά την διακοπή υφίσταται ή μετά την διακοπή προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις αυτές βεβαιώνονται και βαρύνουν τους σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνους της εταιρίας (Ομόρρυθμους εταίρους, Διαχειριστές, Διευθύνοντες Συμβούλους κλπ).

Συνεπώς, η απάντηση του ερωτήματος, είναι καταφατική, δηλαδή ναι μπορεί μια επιχείρηση να πραγματοποιήσει διακοπή δραστηριότητας, ενώ έχει βεβαιωμένες οφειλές ή δεν έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της στην Δ.Ο.Υ.

Με το παρόν άρθρο, επιδιώξαμε να κωδικοποιήσουμε-γενικεύσουμε την απάντηση του εν λόγω ερωτήματος.
Όμως η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και θα πρέπει να διερευνώνται τα πραγματικά δεδομένα, καθώς και το τι προβλέπει αντίστοιχα η νομοθεσία πριν την πραγματοποίηση της διακοπής δραστηριότητας.

Σχετική νομοθεσία, σχετικά άρθρα

Για να δείτε την ΠΟΛ 1045/10-2-2015, του υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1006/31-12-2013, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/10-1-2014,  του υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε σχετικό μας άρθρο με θέμα «Μη ύπαρξη υποχρέωσης κοινοποίησης πρωτοκόλλου καταστροφής σε Δ.Ο.Υ.», πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b