Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά. Ο λόγος μας .

Από 1/1/2015 οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, επιπλέον των δεδομένων που καταχωρούσαν σε αυτά, θα πρέπει να καταχωρούν – παρακολουθούν τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη ξεχωριστά κατά είδος.

Γεγονός που σημαίνει ότι στα απλογραφικά βιβλία θα καταχωρείται η υποχρέωση που έχει η επιχείρηση ανά κατηγορία φόρου (π.χ. ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος εργολάβου, τέλη χαρτοσήμου, κλπ) καθώς και η πληρωμή – απόδοση του.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 12, του Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», καθώς και της ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», του Υπ. Οικονομικών, από 1/1/2015 τίθεται σε ισχύ το απλοποιημένο τιμολόγιο, για το οποίο ισχύουν τα παρακάτω :

Παράγραφος  12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.  
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.  
γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.  
δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.  
ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.  
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

Για να δείτε τον Νόμο 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b