Φορολογικά - Λοιπάbanner-epixiriseon-sm

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Με τον νόμο 4548/2018, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία και στο νομικό καθεστώς των Α.Ε.

Μερικές εξ αυτών είναι οι παρακάτω :

1.    Οι υφιστάμενες Α.Ε. μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου 4548/2018.

2.    Το ελάχιστο κεφάλαιο της Α.Ε. ορίζεται στο ποσό των 25.000,00 ευρώ (από 24.000,00 που ήταν).

3.    Οι ανώνυμες μετοχές ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά από 1 Ιανουαρίου 2020. Η εταιρεία που έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές, οφείλει να αποκτήσει βιβλίων μετόχων ή αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδομή που θα της επιτρέψει να καταγράψει τους μετόχους της και τα δικαιώματα τους. Οι υφιστάμενες Α.Ε. που έχουν ανώνυμες μετοχές, με απόφαση του Δ.Σ. έως την 1/7/2019, θα πρέπει να ανακοινώσουν μέσω ΓΕΜΗ και με άλλα πρόσφορα μέσα, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή  άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματα τους (άρθρο 184).  

4.    Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής, δεν μπορεί να οριστεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ, ούτε ανώτερο των εκατό (100,00) ευρώ.

5.    Προϋπόθεση για τη διανομή κερδών είναι κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται από το νόμο, να μην είναι η μετά από τη διανομή αυτή, να μην γίνεται κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου προσαυξημένου όχι μόνο με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, αλλά και με τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, καθώς επίσης και με τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

6.    Προσδιορίζεται εκ νέου το ελάχιστο μέρισμα καθώς και το προσωρινό μέρισμα.

7.    Η Α.Ε. συνίσταται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό  ή με ιδιωτικό έγγραφο αν υιοθετείται  πρότυπο καταστατικό.

8.    Η επωνυμία της Α.Ε . μπορεί να είναι φανταστική ή και να περιέχει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη.

9.    Η διάρκεια της Α.Ε. είναι ορισμένου ή αόριστου χρόνου.

10.    Προσδιορίζεται εκ νέου η καταβολή και πιστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου.

11.    Προσδιορίζεται εκ νέου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

12.    Εισάγεται ανώτερος αριθμός των μελών που μπορεί να απαρτίζουν το Δ.Σ. στα 15 μέλη, πέραν του κατώτερου αριθμού που προβλέπεται ήδη στα 3 μέλη. Δύναται στο εξής για τις «μικρές» και «πολύ μικρές» εταιρείες να είναι μονομελές.

13.    Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζεται στο καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

14.    Προσδιορίζεται εκ νέου ο τρόπος καθορισμού αμοιβών μελών Δ.Σ.

15.    Προσδιορίζεται εκ νέου ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από  τον νόμο 4548/13-7-2018 (ΦΕΚ 104), με θέμα «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».

 

 banner epixiriseon sm