Φ.Π.Α.various-mini-banners2b

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1129/3-6-2013 του Υπουργείου Οικονομικών η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται την 20η ημέρα του επόμενου μήνα (αντί στις 26 που ίσχυε έως σήμερα), από τον μήνα λήξης της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο (ποσό προς πληρωμή).

Για τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ στις οποίες προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, συνεχίζει να ισχύει η ίδια ημερομηνία, δηλαδή έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα λήξης της φορολογικής περιόδου.

Για παράδειγμα, η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Β’ τριμήνου σε επιχειρήσεις με Απλογραφικά βιβλία, εφόσον είναι χρεωστική, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη θα πρέπει να κατατεθεί έως και την 20 Ιουλίου , ενώ αντίστοιχα η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ μηνός Μαΐου σε επιχειρήσεις με Διπλογραφικά βιβλία έως και την 20 Ιουνίου.

various-mini-banners2b