Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά O λόγος μας .
Από 24/7/2014 ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το οποίο, επιδοτούνται επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων.
Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται για κάθε εργαζόμενο με το ποσό των 15 – 18 ευρώ για 4 μήνες.
Για την συνέχεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν κάποια δέσμευση έναντι του προγράμματος.
Για την ένταξη στο πρόγραμμα η επιχείρηση και ο επιδοτούμενος θα πρέπει να πληρούν σειρά προϋποθέσεων.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Από Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Με το πρόγραμμα αυτό επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την πρόσληψη 10.000 ανέργων.

 

Τρόπος υποβολής της αίτησης
Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής.
Η αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, αποστέλλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΚΠΑ2.

 

Δικαιούχοι – επιχειρήσεις
Δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις – εργοδότες  του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης μπορούν να ενταχθούν  και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ και με το πρόγραμμα αυτό θα προσλάβουν μέλη τους ως εργαζόμενους.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που καταγράφονται στην δημόσια πρόσκληση 7,στο κεφάλαιο 4 στις εξαιρέσεις (νυχτερινά κέντρα, υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, εποχιακές επιχειρήσεις, κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, είναι κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή σε αυτό, να μην έχει κάνει  μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

 

Ωφελούμενοι – άνεργοι προς πρόσληψη
Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να προσληφθούν, άτομα τα οποία διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.

Επίσης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Ομοίως να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που διαθέτουν νόμιμα το δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Τέλος, θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» και να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα, από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη.

 

Ποσό επιχορήγησης για επιχειρήσεις – εργοδότες
Η επιχείρηση – εργοδότης επιχορηγείται με 15,00 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης ανέργου επιδοτούμενου και όχι πέρα των 25 ημερών ανά μήνα, όταν ο επιδοτούμενος άνεργος είναι κάτω των 25 ετών.
Ενώ σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος είναι άνω των 25 ετών το ποσό επιδότησης είναι  18,00 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης.

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες.

 

Σημαντική επισήμανση
Για να υποβάλει μια επιχείρηση αίτηση  για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διαθέτει κλειδάριθμο από τον ΟΑΕΔ.

Για να δείτε πως θα πάρετε κλειδάριθμο από τον ΟΑΕΔ για την επιχείρηση σας πατήστε εδώ.

small-question-sign


Τίτλος προγράμματος

Τα ως άνω απορρέουν από την Δημόσια πρόσκληση 7/2014 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»».

Ημερομηνία έκδοσης προγράμματος 23/7/2014, με αριθμό πρωτοκόλλου 63118, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

small-question-sign


E
ργασίες που η Τεχνολογιστική μπορεί να αναλάβει
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι έχουμε την δυνατότητα, για λογαριασμό της επιχείρησης σας να ολοκληρώσουμε τις παρακάτω εργασίες :

  • Να καταθέσουμε αίτηση υπαγωγής της επιχείρησής σας στο ως άνω πρόγραμμα.

  • Εφόσον η αίτηση εγκριθεί να παρακολουθήσουμε και να αναλάβουμε όλο τον κύκλο του προγράμματος (κατάθεση δικαιολογητικών κλπ).

  • Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν διαθέτει κλειδάριθμο στον ΟΑΕΔ, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοσή του.

Εάν επιθυμείτε να μας αναθέσετε κάποια από τις εργασίες αυτές, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b