Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Ο νέος νόμος περί Α.Ε. εφαρμόζεται σε όλες τις Α.Ε., με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις Α.Ε. με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Από την έναρξη ισχύος του καταργούνται:

α) τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
β) το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Α΄ 173),
γ) τα άρθρα 1 έως 9 και το άρθρο 12 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), με εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τα λοιπά άρθρα του νόμου που παραμένουν σε ισχύ,
δ) το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 876/ 1979 (Α΄ 48),
ε) το π.δ. 30/1988 (Α΄ 13).

Η ισχύς του νόμου αρχίζει την 1/1/2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον νόμο 4548/13-6-2018, με θέμα «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».

Για να δείτε το νόμο 4548/2018, πατήστε εδώ. small question sign

 

 

banner epixiriseon sm