Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρίες, οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση, μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης της εταιρίας που συμμετέχουν.

Αυτή είναι η βασική αλλαγή που επιφέρει (άρθρο 8), ο νόμος 4374/2016.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε τον νόμο 4374/2016, με θέμα «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας : α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις», όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 50 στης 1/4/2016, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία του άρθρου 8, πατήστε εδώ. small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm2