Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πριν της λήψης του πτυχίου τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση (Π.Α.) στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Η επιχείρηση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η Π.Α., καταβάλει στον ασκούμενο μηνιαίες αποδοχές ίσες με 25 ημερομίσθια (του κατώτερου ημερομισθίου) ανειδίκευτου εργάτη, μειωμένα κατά 20%.  
Η επιχείρηση επί των αποδοχών αυτών θα καταβάλει 1% ασφαλιστικές εισφορές ασθένειας στο ΙΚΑ.

Τέλος η επιχείρηση θα λάβει από τον ΟΑΕΔ επιδότηση ίση με το 50% των ως άνω αποδοχών. Η επιδότηση αυτή, φορολογικά λειτουργεί αφαιρετικά του κόστους μισθοδοσίας (πρακτικά ασκούμενου) της επιχείρησης.
Η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ καταβάλλεται ανά τρίμηνο ή μια φορά κατά την λήξη της Π.Α.

Σας καταθέτουμε την σχετική νομοθεσία που διέπει την πρακτική τους άσκηση.

Για να την δείτε πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b