Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Καθορίστηκε από το Υπ. Εργασίας η διαδικασία ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που αυτοί λαμβάνουν εισόδημα από ένα ή και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για τις περιπτώσεις, «εργαζόμενου με μπλοκάκι», ισχύουν τα παρακάτω :

  • Εργαζόμενος με μπλοκάκι είναι αυτός που αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και παρέχει συνεχώς και όχι ευκαιριακά, τις υπηρεσίες του έως και σε δύο επιχειρήσεις.

  • Σε περίπτωση «εργαζόμενου με μπλοκάκι» οι εισφορές κύριας σύνταξης (20%) καταβάλλονται κατά 6,67% από τον εργαζόμενο και 13,33% από τον εργοδότη. Δηλαδή, 1/3 από τον εργαζόμενο και 2/3 από τον εργοδότη. Με την ίδια αναλογία αποδίδονται και οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση).

  • Ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση να δηλώσει τις αποδοχές του «εργαζόμενου με μπλοκάκι» στην ΑΠΔ ΙΚΑ. Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν, ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα, με Υπεύθυνη Δήλωση, να «κοινοποιήσει» την άρνηση του εργοδότη του στο ΕΦΚΑ.

  • Ο «εργαζόμενος με μπλοκάκι», για να ενταχθεί στην εν λόγω ρύθμιση, θα πρέπει επί του τιμολογίου που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενο του , να αναγράφει την ένδειξη «Υπαγωγή στην διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, του ν. 4387/2016».

  • Ως ένας «εργοδότης» λογίζονται και οι περιπτώσεις που ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους με κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή άσκησης αυτής. Αυτές οι περιπτώσεις αποδεικνύονται από πραγματικά γεγονότα, π.χ. κοινά πρόσωπα εταίροι, ίδια έδρα επιχειρήσεων, απασχολούν από κοινού το ίδιο προσωπικό, κλπ.

Τα ως άνω προκύπτουν από την Αρ. πρωτ. Φ 80000/οικ.2460/106, της 20-1-2017, του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016».

Για να δείτε την «Αρ. πρωτ. Φ 80000/οικ.2460/106»,στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.