Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αναρτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών και είναι σε ισχύ η ΠΟΛ 1067/2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω :

  • Όταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του, όσον αφορά το εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η μείωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

  • Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να δηλώσει όλα τα εισοδήματά του. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

  • Η καταβολή φόρου εισοδήματος, γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις.

  • Καταγράφονται περιπτώσεις που σε ύπαρξη προκαταβολής φόρου εισοδήματος, παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να αιτηθεί την μείωση της.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1067/20-3-2015, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013,», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.