Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Περιγραφή δράσης
Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση ανέργων ή απειλούμενων από την ανεργία γυναικών/νέων, ηλικίας από 18 μέχρι 65 για την ίδρυση επιχειρήσεων μικρής κλίμακας. Οι επιλέξιμες περιοχές είναι οι Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελλοπονήσου. Η χρηματοδότηση είναι 100% και περιλαμβάνει δαπάνες όπως ενόικια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, έξοδα προβολής και διαφήμισης, μισθολογικό κόστος μίας θέσης εργασίας κλπ.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Προγράμματος “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2007-2013

Τίτλος δράσης: “Ολοκληρωμένη παρέμβση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας” στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: Ημερομηνία έναρξης : 1/3/2013. Ημερομηνία λήξης : 5/4/2013

Προϋπολογισμός: 40.000.000 ευρώ

Συγχρηματοδότηση: Ελληνικό Δημόσιο/ΕΕ

Ύψος & κατανομή δημόσιας δαπάνης: Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων προτάσεων πρέπει να είναι από 10.000 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ, πλέον 12.000 ευρώ για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους μίας νέας θέσης εργασίας από άνεργη γυναίκα.

Στόχοι: Στόχος του προγράμματος είναι τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών: Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/9/2012.

Όροι συμμετοχης

Δυνητικοί δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 έτων άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής: έχουν την ιδιότητα της ανέργου, έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας,
έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ,
αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας (ΕΛΣΤΑΤ).

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης,
να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος,
να έχουν συσταθεί με μία από τις επιλέξιμες νομικές μορφές,
– νέων ατομικών επιχειρήσεων,
– νέων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),
– κεφαλαιουχικών εταιρειών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.),
– νέων αστικών συνεταιρισμών,
– νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Μη επιλέξιμοι: Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση :
εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητα τους, καθώς και απολυμένες των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.

Διάρκεια έργου: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες – Πίνακας δαπανών: Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
1. Ενοίκια
2. Λογαριασμός ΔΕΚΟ
3. Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης
4. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική, λογιστική και τεχνική υποστήρισξη)
5. Έξοδα προβολής διαφήμισης
6. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
7. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου
8. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών mentoring/coaching ή/και δαπάνες κατάρτισης με πιστοποιημένο φορέα
9. Αποσβέσεις παγίων
10. Δαπάνες μίσθωσης/leasing εξοπλισμού και προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
11. Μισθολογικό κόστος (συμπ. ασφαλιστικών εισφορών) νέας θέσης εργασίας (1ΕΜΕ) άνεργης γυναίκας

Το άθροισμα των κατηγοριών δαπανών 3, 4 και 7 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας.
Το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2