Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Η τελευταία αναφορά (έως σήμερα) στους παρακρατούμενους φόρους γίνεται στον νόμο 4254/2014, ο οποίος με την σειρά του τροποποιεί, συμπληρώνει και ερμηνεύει διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.).
Σημαντική αναφορά στους παρακρατούμενους φόρους κάνει στο άρθρο 64 ο νόμος 4172/2013.

Σας καταγράφουμε τα σχετικά σημεία.
Οι συντελεστές παρακράτησης του φόρου ανά πηγή εισοδήματος είναι οι εξής :


Α) Για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%)

Κατά την διανομή γίνετε παρακράτηση 10% η οποία εφόσον αφορά φυσικά πρόσωπα εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση.
Επίσης σε περίπτωση διανομής  κερδών, οι αμοιβές, που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται μέρισμα στο οποίο επίσης γίνεται  παρακράτηση φόρου μερισμάτων 10%.
Και σε αυτή την περίπτωση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  (Έγγραφο Δ12Α 1058454 ΕΞ 8.4.2014 του Υπ. Οικονομικών)


Β) Για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

Οι τόκοι οι οποίοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, γίνεται παρακράτηση 15% η οποία εφόσον αφορά φυσικά πρόσωπα εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση.
Σε περίπτωση που οι τόκοι αποτελούν φορολογητέο εισόδημα σε νομικά πρόσωπα, τότε αυτό  φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος μειώνοντας τον τελικό προς απόδοση φόρο του νομικού προσώπου.


Γ) Για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%)

Στα δικαιώματα, παρακράτηση φόρου γίνεται  μόνο στα φυσικά πρόσωπα καθώς και στους μη κατοίκους Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες).
Τα νομικά πρόσωπα καθώς και οι νομικές οντότητες, που η  φορολογική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπάρχουσας συμβάσης περί αποφυγής διπλής φορολογίας.
Η παρακράτηση φόρου 20%, εισοδημάτων όπως, αμοιβές για συγγραφικά δικαιώματα σε συγγραφείς, ποιητές, κλπ. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.


Δ) Σε αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%)

Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20%, κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο  δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στη Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν ισχύ οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, που έχει υπογράψει η χώρα μας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ή ο λήπτης της αμοιβής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής, για τον παρακρατηθέντα φόρο χορηγείται βεβαίωση, ώστε ο  φόρος αυτός να συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει στο τόπο της φορολογικής κατοικίας, του Νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
Οι αμοιβές Διευθυντών, ή μελών Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν υπόκεινται σε παρακράτηση και αυτό γιατί  οι αμοιβές αυτές αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται ανάλογα (άρθρο 12 του νόμου 4172/2013).
Οι αμοιβές αυτές, για την επιχείρηση είναι δαπάνες εκπιπτόμενες, εφόσον τηρούνται οι σχετικές (περί εκπιπτόμενων δαπανών) διατάξεις.

Ενώ αντίθετα αμοιβές διοίκησης, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, είναι αυτές που καταβάλλει η επιχείρηση σε συμβούλους διοίκησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα και καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 48, νόμου 2238/1994 περί ελευθέριων επαγγελμάτων.
Επαγγέλματα τα οποία δεν καταγράφονται αναλυτικά στα ελευθέρια (άρθρου 48, νόμου 2238/1994), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Στην κατηγορία αυτή, της μη παρακράτησης, ανήκουν και τα επαγγέλματα όπως εμπορικοί αντιπρόσωποι, συνεργεία καθαριότητας, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας (security), κλπ.

Σε περίπτωση που καταβάλλεται αμοιβή με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης, γίνεται παρακράτηση φόρου 20%.
Να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου 4254/2014, όταν ο λήπτης της αμοιβής  είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου γίνεται  μόνο στην περίπτωση που η καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) της συναλλαγής υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Εξαίρεση των ως άνω αποτελούν οι αμοιβές οι οποίες εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, όπου ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της καθαρής αξίας του υπό κατασκευή έργου.
Σε  αυτές τις περιπτώσεις παρακράτηση 3% γίνεται ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
Επίσης παρακράτηση 3%, γίνεται και στους υπεργολάβους που συμμετέχουν στην κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων.
Τεχνικό έργο, είναι η πραγματοποίηση  εργασιών κατασκευής νέου ή προσθήκης σε υφιστάμενο, το οποίο γίνεται από εργολάβο ή υπεργολάβο με δικά του υλικά ή με υλικά του ιδιοκτήτη του έργου.
Οι εργασίες, που δε συνδέονται με την εκτέλεση τεχνικού έργου, όπως ξυλουργικές αλουμινοκατασκευές, εγκαταστάσεις ψυκτικών και θερμικών μηχανημάτων (Α/C), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 3%.

Σε καμία παρακράτηση, δεν υπόκεινται  οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές, καθώς και λοιπούς τεχνίτες.
Τέλος δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι μεταφορείς φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, που παρέχουν σε επιχειρήσεις (απόφαση Δ12Α 1052367 ΕΞ 27/3/2014 του Υπ. Οικονομικών).


Ε) Για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, που αποκτά φυσικό πρόσωπο, δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

Ο φόρος επιβάλλεται σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που κάνει φυσικό πρόσωπο.
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείτε η φορολογική υποχρέωση του πωλητή.
Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή του φυσικού προσώπου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας πενταετίας και εφόσον η υπεραξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00 ευρώ, απαλλάσσεται της καταβολής του φόρου.  
Απαλλάσσεται  από το φόρο υπεραξίας των ακινήτων, οι μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία  αποκτήθηκαν πριν από 1.1.1995.

 

various-mini-banners2b