Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.3918/2-3-11, καθώς και τις Α.Δ.Α. 124691ΩΓ-90/21-3-11 του ΙΚΑ, ισχύουν τα παρακάτω :

Από 2-3-2011 σε όλα τα τιμολόγια που εκδίδουν τα φαρμακεία προς τα ταμεία με ποσό 2.000,00 ευρώ και άνω, θα γίνεται παρακράτηση υπέρ κλάδου υγείας Φ.Κ.Α. βάσει καθορισμένης κλίμακας που έχει ανακοινωθεί.

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των μήνα Ιανουάριο, θα χορηγούν βεβαίωση για φορολογική χρήση, για το σύνολο των επιστροφών (REBATE) του προηγούμενου έτους.

Με την παραλαβή της βεβαίωσης το φαρμακείο εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία την 31/12 του έτους που αφορά και με τελική αξία (καθαρή πλέον ΦΠΑ) ίση με το ποσό της βεβαίωσης.

Στην συνέχεια με το παραστατικό Πιστωτικό Τιμολόγιο γίνεται αφαιρετική εγγραφή των αντίστοιχων εσόδων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Εάν έχετε φαρμακείο και θέλετε να δείτε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε στα φαρμακεία, πέρα της τήρησης των λογιστικών βιβλίων, πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b